Aktuelt fra distrikene:

Sogn og Fjordane setter helseplan ut i livet

Sogn og Fjordane Fiskeoppdrettarlag er i full gang med å iverksette en
Helseplan for oppdrettsanlegg i fylket. Arbeidet med helseplanen omfatter
først og fremst tiltak for matfiskanlegg. Årsaken til dette er at
settefiskproduksjonen lenge har vært strengere regulert em
matfiskanleggene.Det er imidlertid meningen at både settefiskprodusenter og
andre som driver akvakulturvirksomhet skal delta i organisasjonen og i det
faglige arbeidet ‘på lik linje med matfiskoppdretterne.
Mål for planen er: – å organisere fiskehelsearbeidet – å oppnå bedre hygiene
og produksjonsmiljø ved det enkelte anlegg i fylket – å hindre
sykdoms-spredning. Det er lagt opp til en organisasjonsmodell som først og
fremst krever aktivitet på lokalnivå.

Soneinndeling

Fylket deles inn i soner, og hver sone har sin kontaktperson. Denne
kontaktperson vil kunne fungere som et viktig kontaktledd i forhold til
myndigheter, kommunepolitikere og media. Alle sonene er underlagt
distriktslaget. Hver sone vil utarbeide sine målsettinger for helsearbeidet i
området (gjerne i samarbeid med veterinær). Det kan dreie seg om å utarbeide
tsmodeller med bruk av flere lokaliteter, om bedre løsninger for behandling av
smittsomt avfall, og om sikring av gode besøksrutiner for veterinær på alle
anlegg. I tillegg vil hver sone kunne danne sitt faglige forum for
diskusjoner om driftsrutiner generelt.

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget for Helseplanen har som oppgave å få gjennomført tiltak i
samarbeid med oppdretterne i sonene. Utvalget består av ett medlem fra hver
av fylkets 3 regioner. Aktuelle problemstillinger for Arbeidsutvalget kan
være – å bedre rutiner for transport av smolt og slaktefisk, – å bedre
kontakten med relevante fag- og forvaltningsmiljø, og – å organisere
kursvirksomhet for oppdretterne i sonene.

Helseteam

Etter en fast ordning og i krisesituasjoner skal Arbeidsutvalget dessuten
kalles sammen til møte sammen med representanter fra fylkesmann, fiskerisjef,
fylkesveterinær og kontrollverk. Disse utgjør tilsammen et «helseteam»
(nærmere beskrevet i Havbruksmeldinga (1985) fra Fiskeridirektøren).

Gjensidig tillit

Opplæring og bevisstgjøring omkring forebyggende helsearbeid er en
forutsetning for at dette arbeidet skal gi resultater. SFF håper at
lokalorganiseringen skal kunne bidra til at oppdretterne drar lasset sammen i
arbeidet for å sikre frisk fisk og reine lokaliteter. Planen er i sin helhet
basert på gjensidig tillit mellom oppdretterne.

Bedre anseelse

Fiskehelsarbeidet bør etter SSFs mening bygge på dagens statlige lovverk.
Ikke «minst viktig er det at dette arbeidet etterhvert samordnes på landsplan.
SFF mener at en samlet innsats om fiskehelsearbeidet vil gi næringa høyere
status i forhold til banker og andre finansinstitusjoner, i forhold til
forvaltning og til opinionen. Etter hvert som iverksettingen av Helseplanen
går videre, vil SFF komme tilbake med mer informasjon.

X