Teknologi-dagene i Narvik:

Samarbeid om tjenester og utstyr til akvakultur

Under teknologidagene i Narvik diskuterte en nødvendigheten av samarbeid mellom
bedriftene i Nord-Norge. Karl-Johan Jakola, VINN, uttalte at han syntes ikke de
nordnorske bedriftene hadde vært særlig flinke til å samarbeide og det er
kanskje et trekk som også går igjen at man har sittet på hvert sitt ness og
utviklet produkter f.eks. til fiskerinæringa. Derfor fokuserte vi under
seminaret mye på samarbeid og produktutvikling og ikke minst markedsføring.
Mange fiskeoppdrettere, spesielt settefiskoppdrettere vil helst slippe å
kontakte så mange leverandører. Her ser VINN det som en av sine oppgaver i
fremtiden å kunne være med på å fremme samarbeid mellom bedrifter. Jakola
uttaler at dette er egentlig en gammel tanke at ulike produsenter av utstyr bør
slå seg sammen og kanskje bruke et felles markedsføringsapparat. Tanken om
samarbeid innen industrien når det gjelder leveranser til fiskeoppdrett ble
lansert for industrien i Nord-Norge for over et år siden uten at det har brakt
særlige resultater.
Fiskeoppdretterne har gitt signaler om at de ønsker å kjøpe pakkeløsninger og
ikke bare enkeltprodukter, og de håper da at industrien i Nord-Norge også
oppfatter disse signalene og tar konsekvensene av dette.
Nord-Norske bedrifter bør bort fra tanken om å utvikle og produsere utstyr bare
for Nord-Norge. De bør ta sikte på et større marked, også utenlands, som f.eks.
Helgeland Betongvarefabrikk har greidd.
NF har snakket med ledere i 3 Nord-Norske bedrifter for å høre deres mening om
samarbeid innen produksjon og markedsføring av utstyr til oppdrettsnæringen.

Sivert Eidnes:
SPESIALISTENE VIL SELV TA HAND OM MARKEDSFØRINGA

Sivert Eidnes i Sivert Eidnes A/S opplyser at de i 30 år har arbeidet med
maskiner og utstyr for fiske og fiskeforedlingsindustrien. De siste 4-5 årene
har de også levert utstyr til fiskeoppdrett, spesielt utstyr for fremstilling
av pellets. De har representert en dansk fabrikk Wolfking, tidligere mest
kverner og senere er pelletsmaskiner blitt mest aktuelt. Ved firmaets verksted
i Harstad blir det produsert produksjonslinjer, sløyelinjer og pakkelinjer, og
da spesielt for fiskeoppdrett. Vi har leveranser til Nord-Norge, men også på
Vestlandet.
Fiskerimessene og oppdrettsmessene har vært viktig for oss når det gjelder å
følge med hva som skjer.
VINN i Narvik gjør en meget god jobb på mange felter, men vi er skuffet over at
det er så få fiskeoppdrettere her.

Ved slike konferanser som dette her får vi en god del informasjon om næringa,
men det ble lite diskusjon om problemer i næringa.
Det ble opplyst at markedsføringa var for dårlig, men når det gjelder
markedsføringen til de bedriftene som leverer utstyr til oppdrettsnæringa så
vil jeg si at den er tålig bra. At vi skal kunne levere alle slag utstyr til
oppdrettsnæringa her i Nord-Norge det anser jeg for vanskelig.
– Fiskeoppdretterne og spesielt settefiskoppdretterne er mest interesserte i å
kjøpe komplette utstyrspakker. Hvordan er mulighetene for dette i Nord-Norge?
– Av de firma i Sør-Norge som selger komplette pakker så er det bare en del av
dette utstyret de produserer sjøl, og resten av utstyret henter de hos andre
leverandører. Slik kan vi også gjøre det her, og det er nok mulig at komplette
pakkeløsninger kommer senere. Det er nå igang et samarbeid mellom enkelte
bedrifter for å kunne lage til en pakkeløsning. Jeg vil likevel tro at de firma
som føler seg som spesialister på enkelte produkter, selv vil ta hand om
markedsføringa av disse produktene.
Sivert Eidnes har stor tro på oppdrettsnæringa i Nord-Norge. Han uttaler seg
også positivt om samarbeidet mellom forskningen og bedriftene. Flere bedrifter
har fått hjelp bl.a. hos VINN både når det gjelder produksjon og markedsføring.

Svein Hamvik, Haplast A/S: VI BØR SAMORDNE KREFTENE

Svein Hamvik fra firma Haplast A/S på Furuflaten i Lyngen, forteller at deres
firma var et av de første innen plast i Nord-Norge. De har også en fabrikk ved
Molde og en på Rena. De produserer i det alt vesentligste plastrør til
forskjellige formål.
Svein Hamvik er formann i Nord-Norsk avdeling av Norsk Plastforening.
– Hva synes du om konferansen?
– Konferansen er et prisverdig tiltak og den er svært nyttig for oss. Med de
store avstander mellom produsent og bruker som en har i Nord-Norge så har jeg
ofte følelsen av at kontakten ikke er god nok. Kontakten er ofte ikke
tilstrekkelig til at vi kommer frem til det produktet som brukeren vil ha. I
Lyngen finnes det ennå ikke oppdrettsanlegg og når jeg skal lage produkter for
denne næringa er avstandene store skal jeg komme i kontakt med et slikt miljø.
Jeg synes vi bør gå sammen og lage utstyrspakker for oppdretterne. Det blir for
lite og for svakt hvis den enkelte produsent rundt omkring i fjordene skal
markedsføre sine produkter. Det blir ikke nok tyngde i det så jeg er stemt for
at vi bør samordne kreftene. Jeg mener at de som har en viss samhørighet av
forskjellige grunner, bør gå sammen og samordne kreftene og dra i samme retning
og selge sammen. Jeg tror ikke det er nødvendig med noe felles salgsselskap.
Det er blitt sagt her at en del nordnorske bedrifter har for svak
markedsføring, og jeg mener noe av denne kritikken er berettiget. Kontakten
mellom produsent og bruker er for dårlig, og dette skyldes mye de store
avstandene. Det tar lengre tid for meg å treffe kolleger i Harstad enn i Oslo.

Formann 1 Nordland Fiskeoppdretter forening: Hans P. Meland:

FORDEL MED MER SAMLET MARKEDSFØRING AV UTSTYR

Formann i Nordland fiskeoppdretterforening, Hans Petter Meland fra Lovund var
foredragsholder på konferansen. Han gir mye ros til arrangørene.
– De har ikke gjort den feil som ofte blir gjort at de skal ha alle til
målgruppe, både fiskeoppdrettere som har drevet i 10-15 år og til studenter på
nærmeste yrkesskole, forskere, veiledere og andre. Her har de konsentrert seg
om et tema, nemlig teknologi, og de har henvendt seg til de i næringslivet i
Nord-Norge som satser på å levere til oppdrettsnæringa. Grunnen til at det er
så få oppdrettere på konferansen skyldes at oppdretterne har forstått at dette
er en konferanse først og fremst for næringslivet, og at det var lite og hente
for oppdrettere. Uten å klage på noe spesielt arrangement, så må en kunne si at
det har lett for å bli kjedelig for folk som har reist på møter i 10-15 år og
så høre de samme foreleserne opp og opp igjen.

– Hva synes du om at det under konferansen flere ganger er uttalt at Nord-Norge
må bli mer sjølforsynt med utstyr til akvakultur?

– De fleste fiskeoppdretterne i Nord-Norge er ikke bare fiskeoppdrettere, men
de er også innbyggere i Nord-Norge og tenker samfunnsmessig også
Jeg mener det
er riktig at Nord-Norge forsøker å få sin del av de varer og tjenester som
leveres til næringen, og det er tydelig at det er en underballanse nå. Når det
gjelder VINN så har vi hatt samarbeid med dem i et par år, og jeg vil gi dem
ros, bl.a. fordi de er så på bølgelengde med situasjonen i næringa. De har
dessverre et arbeidsfelt som er altfor stort til den bemanninga de har idag.

Forøvrig vil jeg også nevne den gode kontakten som næringa i Nordland har hatt
med Distriktshøyskolen i Bodø. Fra tidlig på 1970-tallet til idag har de vært
med hele tiden og samarbeidet har vært godt.

– Hva med samarbeidet mellom bedriftene når det gjelder markedsføring av varer
og tjenester til oppdrettsnæringen, spesielt dette med å kunne levere ferdige
utstyrspakker?

– Vi fiskeoppdrettere er jo interessert i å få hjelp der det er best. I dag er
det 3-5 sørnorske sammenslutninger som er i markedet allerede og det har vi
innrettet oss etter. Mange fiskeoppdrettere har hatt fordeler av at de har tatt
kontakt med en forhandler og fått tilbud på mange forskjellige varer, og fått
helhetsløsninger. Særlig nye som skal etablere seg kan spare mye tid på å få,
ikke bare tilbud på varer, men også konsulenthjelp med hele prosjektet.

Jeg tror at det vil være best for næringa hvis nord-norske bedrifter slår seg
sammen og markedsfører sine varer og
tjenester.

Hans Petter Meland var en av de få fiskeoppdretterne som deltok på
Teknologidagene i Narvik.

ORGANISERING AV
SURFOROMSETNINGEN

Når det gjelder omsetningen av surfor har en inntrykk av at mange
fiskeoppdrettere sitter på gjerdet og venter på en eller annen form for
distribusjonsordning. Vi spør Hans Petter Meland hvordan han mener dette kan
løses?
– Jeg tror ikke at en slik distribusjon er en samfunnsoppgave og jeg tror
heller ikke at organisasjonene har mulighet for å få dette til. Det jeg håper
på er at de som har teknologiske kunnskaper og de som er rådgivningsorgan innen
stat, fylke og kommune, at f.eks. snurpebåteiere, kan få hjelp og at man prøver
å se dette i en større sammenheng.
I dag skjer det veldig tilfeldig. Jeg kan ikke se at det er gjort noe for en
organisert omsetning av surfor i Nord-Norge. Med de fordeler en har med surfor,
bl.a. med lite forspill, så trenger vi det, og vi må ha det. Det er uøkonomisk
for en snurper å frakte surfor til hvert enkelt oppdrettsanlegg. Slik
distribusjon bør kunne gjøres i lavsesongen av en båt med 3-4 mann.

X