Kyst.no prscr

De mest leste sakene i 2012

Strid om påvirkning på villaksen, lus og PD var viktige tema i nyhetsåret i 2012. I alle fall om man skal måle lesertall. I denne saken har vi laget en oversikt over de tre mest leste sakene i hver måned igjennom nyhetsåret 2012.

Pål Mugaas Jensen

Januar

Miljøvernsjefen skapte harme på Aqkva-konferansen

Foredraget til miljøvernsjef hos Fylkesmannen i Hordaland, Terje Aasen, provoserte tilhørerne kraftig på årets Aqkva-konferanse. Det gikk så langt at Aasen for åpen mikrofon ble omtalt som «Byråkratiets mørke mann» og at holdningen hans var intet mindre enn skremmende.

 

Se rognkjeksen spise lus

Et forsøk utført ved Namdal Akvasenter i Flatanger har ved hjelp av film dokumentert rognkjeksen sine lusespiseregenskaper. – Utsiktene til at vi har fått en ny medhjelper i kampen mot lakselusa, er svært lovende sier marinkonsulent i Nord-Trøndelag Per Andersen.

 

Oppdrettsnæringen CO2-renser tilsvarende et halvt Mongstadanlegg

Nordnorsk havbrukslag: Næringssaltene som kommer fra Norske oppdrettsanlegg bidrar gjennom økt fotosyntese til å binde CO2, tilsvarende et halvt renseanlegg på Mongstad. – Binding av CO2 på denne måten vil kunne ha en betydelig effekt i klimasammenheng. Det sa Ole Torrisen fra Havforskningsinstituttet på havbrukslagets årsmøte i Tromsø.

Ellers i januar: Nye tilfeller av PD nord for Hustadvika og rømmingsfrykt etter orkanen Dagmar,

 

Februar

– Det villakseforvalterne ikke vil at vi skal vite om rømt fisk

– Forskere og forvaltere i vadebukser har i en årrekke brukt Namsen og flere andre elver i et kynisk spill de færreste skjønner rekkevidden av, skriver leder i Frøya Arbeiderparti, Frode Reppe i et tilsvar til DN.

 

– Eg trur vi har funne den unike avlusingsmetoden

Harald Sveier i Lerøy Seafood Group trur «luselaseren» som no skal testast i full skala kan bli den optimale teknologien som avlusar utan bruk av kjemikaliar og metodar som stressar laksen. – Dette kan vere den unike løysinga på havbruksnæringa sitt problem med lakselus, seier Sveier.

 

500 000 tonn skrapjern prioritert foran oppdrett

I samme område som Firda Sjøfarmer søkte om å anlegge ny oppdrettslokalitet ønsket en oljerelatert virksomhet å lagre 500 000 tonn skrapjern. Fylkesmannen stengte døren for oppdretterne.

Ellers: PD-smitten nord for Hustavika og smitteveier og anlegg på Vestlandet som ble avslørt med svært høye lusetall

 

Mars

Frikjenner lakselusa som hovedfiende for Vossosmolten

– I hvert fall for den smolten som forsvinner i det indre fjordsystemet. Det sier Jens Christian Holst, forsker ved Havforskningsinstituttet i den ferske årsrapporten fra Vossolauget. Han peker i stedet på den ville laksens fetter.

 

Tid for ydmykhet

Kommentar: La meg bokstavere ut dette i klartekst: Det bedrives en oppdrettsindustrivirksomhet som ikke er bærekraftig, skriver Espen Farstad i NJFF.

 

Leiinga i Nina reagerer sterkt på utspel frå Reppe

Administrerande direktør Norunn Sæther Myklebust, og forskingssjef Kjetil Hindar i Nina reagerer i ein kommentar skarpt på det dei opplever som sterke skuldingar frå Frode Reppe i Frøya Arbeidarparti. Men no vil dei avslutte diskusjonen i media og i staden invitere Frøya Arbeidarparti og Sør-Trøndelag Arbeidarparti til eit snarleg møte.

Ellers: Saker om Reppe, Hindar og villaks, Riksrevisjonen og kombinasjonsmetoden. EU-domstolen gav Norsk Laksenæring medhold i at antidumpingtiltakene 1990-2008 var ulovlige

 

April

Har klokketro på å jage lusen bort med strøm

Stavanger: Lovende forskningsresultater viser at bruken av strømpulser, eller såkalt SPG teknologi, kan redusere nye lusepåslag med nærmere 80 prosent.

 

Permaskjørt kan redusere lusepåslag

I storskalaforsøk har man oppnådd 50 prosent reduksjon av lusepåslag med bruk av permaskjørt. I Hirtshals i Danmark tester nå forskere fra Sintef hvordan skjørtet påvirker selv anlegget.

 

13 slakterier er bekreftet utestengt

Slakteriet til Firda Seafood, Martin E. Birknes er ett av 13 slakterier som har blitt utestengt fra det russiske markedet. Russiske veterinærmyndigheter varsler at de ønsker å skjerpe kontrollen av norsk laks som skal inn til Russland

Ellers: Mer villaks, Reppe som svarte NINA, høye lusetall i Finnmark og Lerøy som ikke fikk flyttet PD-fisken sin.

 

Mai

– Eit bestillingsverk frå gutteklubben Grei

Sjølaksefiskar Arne Jørrestol går hardt ut mot fritidsfiskar og forskar ved Nina, Øystein Ås etter at det vart avslørt bruk av feile tal i rapportar om verdiskaping i fritidsfiske. Han meina det var ei bevist handling frå gutteklubben Grei for å påverke politiske myndigheiter.

 

Oddekalv oppfordra til lovbrot

Hardangerfjordseminaret: Kurt Oddekalv i Noregs Miljøvernforbund oppfordra villaksentusiastar og andre som deltek på Hardangerfjordseminaret, og som har tilgang til båt, til å ta med hov og reise ut for å telje lus.

 

Sterk usemje om fokuset i villaksforskinga

Hardangerfjordseminaret: Konsulent Jan Arve Gjøvik meina det einsidige fokuset på rømming og lakselus i villaksforskinga er feil. Torbjørn Forseth i vitskapleg råd for lakseforvaltning vil ha Gjøvik og Nofima på bana i den vitskaplege debatten, som han meina føregår i vitskaplege journalar.

Ellers: Våravlusningen gav svært lave lusetall imerdene og mer PD nord for sonen, denne gang på Frøya

 

Juni

Lakseforvaltninga har overvurdert luseeffekten

Lofotseminaret: -Dette viser at vi har rett når vi seier at Vitskapleg råd for lakseforvaltning har overvurdert den negative effekten av lakselus. Det seier Solveig van Nes i Nofima i ein kommentar til rådet sin innrømmelse i statusrapporten for 2012 som kom sist veke.

 

– Den såkalla lakseeksperten tok heilt feil

I NRK si dekking av årets opning av laksesesongen i Gaula gjorde Kennet Bruvik i NJFF Hordaland det synleg for alle kor lett det er å ta feil av oppdrettslaks og villaks. – Slik klassifisering er vanskeleg, og ein skal vere audmjuk i høve til dette, seier Torstein Rognes i Gaula Fiskeforvaltning.

 

Laksens arvemateriale er snart kartlagt

I løpet av et års tid vil trolig hele laksens arvemateriale være beskrevet, sier professor Stig Omholt ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) til NTB.

Ellers: Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell deltar på møte med FHL og diskusjonene om SAV2-og 3 forvaltning fortsetter.

 

Juli

Ni oppdrettslaksar så langt

Totalt ni av dei registrerte fiskane er analysert som rømd oppdrettsfisk, og Rune Krogdal i Elvane rundt Trondheimsfjorden (ERT), meina dette ser svært så positivt ut.

 

– Dei som ikkje er ekstremistar må bruke vettet

Vi har ekstremistar i alle leira, men det betyr ikkje at vi andre ikkje skal bruke vettet vårt, seier Atle Frøysland i Norsk Villaksforvalting. Han syns det er på tide at miljøa rundt villaksen byrja å samarbeide istadenfor å krige.

 

Påfallande lik utvikling i bestandane

Harald Sægrov i Rådgjevande Biologar trur det kan vere ein samanheng mellom nedgangen i brislingbestanden og i laksebestanden på Vestlandet. – Den utvandrande smolten sin tilgang på brislinglarvar kan vere svært viktig for overlevinga, seier Sægrov. 

Ellers: PD hos Marine Harvest på Flatanger og SV som er bekymret for at Marine Harvest skal kjøpe opp store deler av næringen etter at ESA har vurdert eierskapsbegrensningen til å være i stridig med EØS-regelverket.

 

August

– Laksesesongen er ikkje slik mange trur

Avisene har for tida mange oppslag om årets laksesesong og ei positiv utvikling for villaksen, men Arne Nielsen i Orkla Fellesforvaltning er av ei heilt anna oppfatning. Sesongen er ikkje så god som mange hevdar, og ein del av dei som går til media har ein klar agenda, meina han.

 

Oppsiktsvekkende påstander fra Framtiden i våre hender

Norsk laks er ikke bærekraftig fordi det går med fem kilo villfisk av til dels utrydningstruete bestander, er leder av Framtiden i våre hender Arild Hermstads påstand. Her kan du se hvorfor det ikke henger på greip.

 

PD-fisken i Finnmark kom fra Bergensområdet

Fisken i Finnmark, som Mainstream nå vil destruere etter funn av PD, kom ifølge Mattilsynet fra Bergensområdet.

Ellers: Alsaker bygger Norges største settefiskkonsesjon på 20 millioner stk og Sintef kommer med rapporten som antyde en seksdobling av eksportverdien av sjømat i 2050.

 

September

Salmar retter blikket mot åpent hav

Inspirert fra offshorenæringen vil Salmar revolusjonere oppdrettsnæringen med nye mer robuste gigantmerder.

 

Gjelleblødninger og akutt dødelighet hos oppdrettsfisk i Hordaland

Veterinærinstituttet har sammen med fiskehelsetjenesten diagnostisert en del tilfeller av gjelleblødninger og akutt dødelighet hos oppdrettsfisk i Hordaland. Årsaken er ikke klarlagt, men det er ikke mistanke om smittsom sykdom, skriver instituttet på sine hjemmesider.

 

Oppnådde produksjonskost på under 15 kr/kg

Ikke et selskap er i nærheten av å ha et like godt resultat per konsesjon som Øylaks. Hele 99 prosent av den siste utslaktede fisken til Øylaks ble klassifisert til superior-kvalitet.

Ellers: Funn av kveis i taperfisk og Fiskeri og kystministeren sender på høring forslag til endringer i akvakulturregelverket.

 

Oktober

– Tror ikke villaksbestanden ville vært høyere uten oppdrettsvirksomhet

– Dersom vi skal forstå villaksens tilbakevandring , må man se til havet og på økosystemet i sin helhet, sier forsker Jens Christian Holst ved Havforskningsinstituttet. Oppdrettsnæringen har fått skylden for mye av nedgangen i villaksbestandene, men jeg mener at det er naturlig svingninger i havet og fôrtilgang som i stor grad regulerer dette, sier han.

 

Vil lukke laksen inne

Flere norske organisasjoner går nå sammen og krever at norske myndigheter må pålegge næringen å utprøve nye løsninger.

 

Bellona trekke seg frå villaksaliansen

Bellona har i dag trekt seg frå samarbeidet i den såkalla villaksaliansen som Norske Lakseelver står i spissen for. Ei viktig årsak er ifylgje Annelise Leonczek at miljøvernorganisasjonen ønskjer å bruke meir av sine ressursar på nyskapande berekraftig innovasjonsprosjekt.

Ellers: Marine Harvest investerer i fôr og PD-statistikken viser at i antall utbrudd vil man overgå toppåret 2008

 

November

– Skjell som spiser lus er mer interessant enn folk er klar over

Kyst.no skrev i går om forsøk Fjord Forsk har gjort i lab som viser at blåskjell er storspisere av lakseluslarver. – Dette er mer interessant enn folk er klar over, sier seniorrådgiver i SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Roger Richardsen. Han kan fortelle om en oppdretter som har opplevd skjellsettende ting i merden i høst.

 

Russerne ber om norsk hjelp til å realisere laksedrøm

Et russisk lakseeventyr kan være på trappene. Kolahalvøya skal bli russernes svar på Puerto Montt.

 

SSPO kaller luserapporten en skandale

SSPO vil skrive brev til Universitetet i St. Andrews og be om både en uavhengig gransking, en beklagelse og at man trekker tilbake uttalelsene om hvor mye lakselus påvirker den ville laksen

Ellers: FKD lanserer grønne konsesjoner, amøbesykdommen Gill Ameoba truer skotsk oppdrett og Codfarmers balanserer på kanten av stupet

 

Desember

Får millionstøtte for å utvikle lukket merd

Aquafarm Equipment har i flere år jobbet for å utvikle ett lukket merdsystem som skal forhindre lus og rømning. April 2013 settes merden i sjøen.

 

Døde i arbeidsdykkerulykke i merd

Ulykken skjedde onsdag under arbeid på en merd på Marine Harvest sitt anlegg på Tjørneset i Bøfjorden i Sogn og Fjordane, skriver BT.

 

En automatisert oppdrettsnæring

Tekmar: Ser man til andre næringer som for eksempel oljenæringen og verftsindustrien, har de kommet svært langt når det gjelder å automatisere tunge og risikable operasjoner i produksjonen. En større grad av automatisering bør også være mulig for oppdrettsnæringen.

Publisert: 31.12.2012 , 07.00


Siste saker

X