Ellef Blakstad fagsjef/veterinær i den norske veterinærforening. Foto: Veterinærforeningen.

Vil implementere fiskehelse og svinn som parametre i nytt havbruksregime

– Fiskehelse og velferd bør inkluderes i handlingsreglene. Det blir ikke riktig å gi mulighet til økt produksjon til lokaliteter som ikke har kontroll på disse to parametrene, til tross for at de har lave lusenivå, skriver Ellef Blakstad fagsjef i Veterinærforeningen.

Den norske veterinærforening (Veterinærforeningen) ved Blakstad, har levert forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett i et høringsnotat til havbruksmeldingen.

I notatet (les det i sin helhet her) skriver Blakstad at en handlingsregel basert kun på forekomst av lakselus neppe er bærekraftig når det gjelder å regulere kapasitetsjusteringer i oppdrettsnæringen.

– Det blir ikke riktig å gi mulighet til økt produksjon til lokaliteter som ikke har kontroll på disse to parametrene, til tross for at de har lave lusenivå. Økt produksjon på lokaliteter med gjentatte høye svinntall er å anse som etisk uforsvarlig, skriver fagsjefen.

Studenter på merdkanten. Foto: Veterinærforeningen.

Studenter i aksjon på merdkanten. Foto: Veterinærforeningen.

Svinn som målbart parameter

Det påpekes også at svinn oppfyller kravene som er satt om at parameterne skal være målbare og enkelt å overvåke.

– I tillegg bør det eksisterende systemet for rapportering av svinn gjennom Altinn utvides til også å omfatte registrering av sykdom og andre tapsårsaker på en enkel måte som gjør det overkommelig for oppdretter å gjennomføre denne type rapporteringer direkte. Det må påpekes at majoriteten av oppdretterne registrerer årsak til svinn i sine egne interne databaser i dag.

Uforholdsmessig stort fokus på å holde lusenivå lavt mener foreningen vil kunne medføre til hyppigere håndtering av fisken og bruk av metoder som er velferdsmessig diskutable.

– Det hevdes i meldingen at lakselus ikke utgjør et fiskehelseproblem for oppdrettsfisken, men kun er et problem for villfisk. Dette stemmer så lenge man holder seg under dagens tillatte grense for lakselus på anlegget, men hvis nivåene av lakselus får lov til å eskalere i anleggene går det i stor grad ut over både fiskehelse og velferd til oppdrettsfisken.

Forsvarlig bruk av medikamenter

Foreningen viser så til at grunnet helse- og velferdsmessige årsaker er det viktig å finne en fornuftig balanse mellom mekanisk og medikamentell avlusning.

– En må også ta høyde for at det vil kunne komme nye medikamentelle midler for avlusning. Fra et velferdsmessig og helsemessig ståsted er i prinsippet oralbehandling bedre for fisken en mekanisk behandling eller badebehandling.

Eksempelvis kan en medikamentell våravlusing og i tillegg en tilsvarende avlusing i høysesongen august-september være å anse som forsvarlig.

– Dette vil da trolig bli de eneste medikamentelle avlusingene på lokaliteten. Hvis man totalforbyr medikamentelle behandlinger og har for lav toleransegrense for påslag vil dette trolig presse gjennom hyppigere mekaniske avlusinger enn hensiktsmessig, trolig også i tilfeller hvor det hadde vært både velferdsmessig og helsefaglig mer forsvarlig med medikamentell behandling.

Publisert: 22.09.2016, 13.32


Siste saker