Karoline Andaur

WWF: – Bra at ministeren tar ansvar, når ikke næringen gjør det

Det er bra å se at fiskeri- og kystministeren tar ansvar for å lage strengere regelverk for oppdrettsnæringen. Næringen har vist at de ikke tar nok ansvar selv og mange av de foreslåtte tiltakene er helt i tråd med hva WWF og andre har krevd over lang tid. Det sier Karoline Andaur i WWF Norge.

Pål Mugaas Jensen

Fisker og kystminister Lisbeth Berg Hansen sendte i går ut på høring forslag til endringer i akvakulturregelverket. – Vi vil skjerpe regelverket for å få havbruksnæringen mer miljøvennlig. Krav om obligatorisk merking og avgift for miljøovervåking er noen av tiltakene som nå er sendt på høring, skriver departementet i pressemeldingen om endringsforlaget.

Les også: Opner for avgift for miljøovervåkning og obligatorisk merking

Les også: FHL er avventande til forslaga om endring i akvakulturlova

Leder for det marine programmet i WWF Norge, Karoline Andaur sier miljøorganisasjonen er glad for forslaget.

– Det er bra å se at fiskeri- og kystministeren tar ansvar for å lage strengere regelverk for oppdrettsnæringen. Næringen har vist at de ikke tar nok ansvar selv og mange av de foreslåtte tiltakene er helt i tråd med hva WWF og andre har krevd over lang tid, sier hun til Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no.

Men hun understreker at det er viktig at disse tiltakene må tre i kraft før en vurderer ny vekst i oppdrettsnæringen.

På tide med obligatorisk merking

Et av forslagene er at det åpnes for å kreve obligatorisk merking av fisk. – På tide, sier Andaur

– Dette er noe WWF-Norge har krevd over lang tid og det var på tide at fiskeriministeren også krever obligatorisk merking. Det er helt klar på at obligatorisk merking av oppdrettsfisken er rett vei å gå for å få ned rømmingstallene i norsk havbruksnæring og i tillegg så kan en da også ilegge selskapene sanksjoner etter hver eneste rømming, fordi en faktisk vet hvor fisken rømmer fra, sier hun.

Hun sier at WWF Norge er overbevist om at de innrapporterte rømmingstallene er langt lavere enn det reelle tallet. Dette er et syn soogså deles av Fiskeridirektoratet påpeker hun.

– Da er merking eneste vei å gå for å kunne identifisere oppdretter og lokalitet, ved mistanke om rømt oppdrettsfisk.

Viktig med fellesansvar

Forslaget fra departementet inneholder også et punkt om å gi næringen et fellesansvar for til å dekke kostnadene for utfisking av rømt oppdrettsfisk i prioriterte vassdrag

– Rømt oppdrettsfisk er trolig den største trusselen mot lakseførende vassdrag langs kysten. I dag praktiseres ulike tiltak for utfisking, alt fra skyting med harpun i vassdragene til dispensasjon fra garnfiskebestemmelsene ved kjente rømminger. I de fleste tilfeller er dette tiltak som dekkes av frivillig arbeid. Fram til individmerking av oppdrettsfisk er på plass og den enkelte oppdretter kan ansvarliggjøres ved ukjente rømminger er fellesansvar et viktig tiltak.

Selvfølge med bidrag til miljøovervåking

Høringsforlaget åpner for at myndighetene i fremtiden kan kreve inn avgift for miljøovervåkning. Dette mener WWF er en selvfølge.

– Økt miljøovervåking vil være med på å styrke kunnskapsgrunnlaget i forvaltningen og selvfølgelig skal oppdrettsnæringen bidra til å sørge for best mulig miljøovervåkning. Det er gledelig at forvaltningen nå får på plass denne avgiften.

Strengere regler nødvendig

Det siste store punktet i departementets forslag er at det gis klarere og til dels strengere sanksjonsregler. Andaur mener det er viktig for at reglene faktisk skal bli fulgt.

– Strengere sanksjonsregler er et viktig tiltak for at næringen faktisk følger regelverket. All miljøkriminalitet i Norge har et for lavt sanksjonsnivå og vi håper at de nye sanksjonsreglene kan bidra til at flere aktører som bryter miljøregelverket faktisk blir sanksjonert, sier hun.

Publisert: 21.09.2012 , 09.44


Siste saker

X