– En seier for de lokaleide selskapene

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) er veldig fornøyd over at fiskeriminister Per Sandberg nå ønsker å prøve ordningen med gjennomsnittlig MTB. – Dette er en sak NSL har jobbet med siden 2007 og det er derfor med stor glede vi nå får denne nyheten. 

Medlemsmassen til NSL som er godt forankret i sine lokalmiljø vil kunne nyte godt av denne ordningen. Dette vil bidra til å øke fleksibiliteten for våre medlemmer å gjøre dem bedre rustet til å håndtere markedet på en fornuftig måte. NSL har stor tro på at mange vil benytte seg av denne ordningen, men om det blir en større volumvekst er ennå for tidlig å si.

Tiden har lenge vært moden for nye grep og videreutvikling av produksjonsreguleringssystemet ved å gi enkeltaktører både større fleksibilitet, handlingsrom og ansvar for markedstilpasning.

Illustrasjonsfoto: Therese Soltveit

Oppdrettere får nå tilbud om mer vekst. Illustrasjonsfoto: Therese Soltveit

NSL organiserer lokalt forankrete foretak langs norske kysten som driver næring i form av oppdrett, slakteri, foredling og eksport. For alle disse aktørene har dagens MTB-system vært lite fleksibelt.

Konkurransefortrinn

For oppdrettsleddet har det vært et sterkt fokus på utslakting av fisk når den biologiske produksjonen er størst for å unngå å nå MTB-taket. For de minste aktørene i næringa har det som konsekvens at det har vært vanskelig å kunne utnytte produksjonskapasiteten like godt som større selskap kan. Dette har gitt de større aktører et konkurransefortrinn.

Videre uforutsette hendelser som avbrutt slakting, sykdomsutbrudd mv. har også vist seg å skape store utfordringer for mindre aktører p.g.a. manglende fleksibilitet.

I næringa har en også sett mange eksempler på at velbegrunnede ønsker om produksjonsendringer av fiskehelse- og smitterisikohensyn som vanskelig kan ivaretas p.g.a. manglende fleksibilitet i MTB-regelverket. Eksempelvis kan anbefalinger om forsert utslakting på enkelte lokaliteter av hensyn til fiskehelse blitt unnlatt p.g.a. en har nådd MTB-taket på andre lokaliteter.

– Lite fleksible system

For lakseslakteriene har dagens MTB-system ført til stor aktivitet i deler av året, og i mange tilfeller permitteringer i andre perioder. Denne sykliske produksjonen har vært en utfordring m.h.t. å skape helårsarbeidsplasser og stabil arbeidskraft langs kysten. Lakseforedlingsbedrifter opplever de samme utfordringer som slakteriene. I tillegg er det spesielt muligheten til å oppfylle kontrakter med stabile leveranser har vært en utfordringen med syklisk tilgang til råstoff.

Lakseeksportører ser konsekvensene av dagens lite fleksible system i de store prissvingninger som kommer til syne i markedet. Det har tradisjonelt vært store tilgjengelige kvantum med tilhørende lave priser i deler av året, og underdekning av kvantum med tilhørende høye priser i andre deler av året. Norske Sjømatbedrifters Landsforening mener tiden er inne for gjennomsnittlig MTB.

Publisert: 30.06.2016, 13.34

Meninger