Hvorfor lyger Havforskningsinstituttet til Statsråden?

Mine uttalelser baseres som leder i Guddalsdalen elveigarlag fra 2012-2015.

Havforskningsinstituttet (HI) har opp gjennom åra flere ganger blitt gjort oppmerksom på at åpningen til fella er for liten, både av meg og andre. Vår bekymring har vært at den store sjøørreten er borte fra de øvre delene av elva, og jeg har derfor forespurt HI om felleåpningen kunne være årsaken. At de store fiskene er viktige for overlevelsen av en stamme er vel åpenbart for de fleste, og da bør det også for HI være åpenbart at utestengelsen av disse fiskene fra gytefeltene i elva kan være en direkte årsak til reduksjonen i bestanden, og ikke lusa slik de konkluderer med. Det verste er at oppdrettsnæringa, ikke bare i Hardangerfjorden men også i resten av landet har måttet bære konsekvensene av dette.

Jeg har selvfølgelig fulgt denne saken nøye, og når jeg nå ser at HI i sitt svar til NSL/Fiskeriministeren mer eller mindre legger ansvaret for feilene som har oppstått i forskningen deres på elveigarlaget, så er det med god grunn jeg stiller spørsmål ved om det er slik forskning skal drives i Norge? Er svaret ja på det spørsmålet, så er det bare å avslutte lesingen av denne kronikken.

Senest denne uken brukte HI og NINA igjen Guddalselva som sannhetsvitne i rapporten til stortinget og regjeringen om kunnskapshull ifm trafikklysordningen. Nå må også HI se at det ikke er lusa som er grunnen til at bare et fåtall individ over 50cm kommer seg inn i fella grunnet åpningen som bare er 7,5cm brei, skriver Ørjan Solheim.

Senest denne uken brukte HI og NINA igjen Guddalselva som sannhetsvitne i rapporten til stortinget og regjeringen om kunnskapshull ifm trafikklysordningen. Nå må også HI se at det ikke er lusa som er grunnen til at bare et fåtall individ over 50cm kommer seg inn i fella grunnet åpningen som bare er 7,5cm brei, skriver Ørjan Solheim.

Guddalsdalen elveigarlag driver ikke med forskning!

Elveeigarlaget får ansvaret for at den utsatte oppdrettslaksen som er utestengt fra gyteområdene lengre oppe ikke blir fiska opp, men i stedet forsvinner til andre elver. Guddalsdalen elveigarlag verken har eller har hatt et ansvar for denne fisken!

Elveeigarlaget får ansvaret for at det ikke er sikret bildebevis av luseskadet sjøørret. Vi har ikke et ansvar for å ta bilder av luseskadet sjøørret, og ikke kunne vi ha gjort det heller, rett og slett fordi vi etter 2012 når vi begynte å interessere oss for dette aldri så noen.

Hi sier at det er en representant fra elveeierne som har deltatt i registreringene av luseskadet sjøørret. Dette er ikke sant. HI har ansatt en person for å delta i registreringer både i Guddalselva og i Etneelva. Vedkommende er ikke utpekt som representant fra elveeierlaget.

Jeg gjentar; Guddalsdalen Elveeieigarlag driver ikke med forskning, har aldri drevet med forskning og skal heller aldri drive med forskning!!

HI snakker om estetikk når det gjelder utforminga av den gamle trappa i elva. Vi i elveeierlaget snakket om funksjonalitet når vi bestemte oss for å bruke over en million kroner på å bygge en ny fordi den gamle ikke virket som den skulle.

Vi blir brukt som sannhetsvitner av HI for at den store sjøørreten over 3 kg ikke finnes. Jeg kan bekrefte at den finnes, men ikke oppe i elva, rett og slett fordi den ikke kommer seg inn i fella. HIs egen beregning av gjennomsnittsstørrelsen på sjøørreten i perioden 1969 til 1999 ligger mellom 0,7 og 2,25 kg, og den bekrefter også at slik fisk finnes. Eller mener kanskje HI at vi skal tro på at en gjennomsnittsvekt som er så høy ikke betinger fisk over 3 kg? Enhver skjønner at dette ikke kan medføre riktighet. Ved å sjekke fangststatistikk og flere rapporter finner jeg for eksempel at 2,25 kg som snittstørrelse er høyere enn i Saltdalselva som jeg ser omtales som den elva i Norge som har de største sjøørretene. Her er en betydelig del av bestanden fisk som er større enn 7 kg. Selv 1,6 kg i snittstørrelse betinger fisk over 3 kg.

Så sier HI at de har sjekket nedenfor fella med elektrofiske, og at det ikke finnes uregistrert umoden sjøørret der. Vi har aldri observert at det er gjennomført elektrofiske nedenfor fossen, og jeg skulle gjerne sett HMS-permen for utøvelsen av en slik aktivitet i ei stri breelv. Det jeg absolutt ikke ville sett er det som skjer i det forskerne slår på elektrofiskeapparatet i brakkvannssonen.

Fisk fanget i nyetrappa i Guddalselva. Dette er fisk fra det ulovlige smoltutsettet i 2012. Foto: Ørjan Solheim.

Fisk fanget i nyetrappa i Guddalselva. Dette er fisk fra det ulovlige smoltutsettet i 2012. Foto: Ørjan Solheim.

Men, la oss nå si at HI har rett, og at det ikke finnes en eneste umoden fisk der nede på høsten og vinteren. Hvordan er det mulig at seriøse forskere bare kan avfeie enhver diskusjon i en internasjonalt publisert rapport med at fisken er død av lus, heller enn at den oppholder seg i en annen og større elveos? Jeg kan ikke forstå annet enn at konklusjonen om lusedøden i forskningsrapporten slik blir hengende i en felleåpning som er for liten, og en antagelse om at den umodne fisken ikke oppholder seg andre steder enn i Guddalselva gjennom høsten og vinteren.

HI snakker ikke sant når de hevder at vi aldri har bedt om bildedokumentasjon på luseskader og at vi krevde gentesting av fettfinneklipt fisk. Dette er bla. gjort under styremøter der HI var tilstede, og kan dermed bevitnes. Hvorfor ble det bedt om dette? Jo, jeg begynte å forstå at det foregikk ting i elva som ikke tålte dagens lys. Dette har jeg beskrevet i en tidligere kronikk, og jeg skal derfor ikke gjenta det her.

HI har satt ut en mengde smolt i Guddalselva i tillegg til rognplantingen. Dette har vært oppdrettslaks, hybrider og villfisk av ikke-stedegen stamme. Hvorfor underslår HI denne informasjonen i sitt svar til Statsråden? Jo, årsaken er tydeligvis at HI ikke hadde de nødvendige tillatelsene til å foreta disse utsettene. Mener HI at disse utsettene også kan bagatelliseres som uten betydning for genforurensningen av laksestammene på Vestlandet? I så fall, hvorfor skal det gjelde andre regler for utslipp i regi av HI enn det gjør for oppdrettsnæringa?

Sent i oktober 2015 observerte vi et sted mellom 100 og 200 fettfinneklipte lakser i osen i Guddalselva. Dette kan jeg bildedokumentere. Fiskens størrelse var mellom 5kg og 10 kg. Kun 1 av disse gikk opp i den nye trappa som sto ferdig i 2015. De øvrige forsvant sporløst. UNI Miljø ble varslet da de var i elva, men de klarte ikke å ta ut en eneste en siden de sto i brakkvannsonen med dårlig sikt. Hvordan kunne HI finne på å bagatellisere noe sånt, og det i tillegg overfor en Statsråd? Hvordan kunne HI og NINA i den nylig utgitte genrapporten finne på å legge all skyld for ødeleggelsene av den genetiske integriteten til Vestlandslaksen på oppdrettsnæringa når de visste dette? Dette er jo forskning fra Helvete!

HI/NINA vil videre ikke svare på om de har brukt et lusemiddel kalt Substans EX (Dette vil bli forklart senere i en egen kronikk). Jeg forventet at HI redegjorde i detalj for dette i svaret sitt til NSL/Statsråden, all den tid folket rundt Hardangerfjorden kunne ha fått i seg denne giften gjennom å spise villfisk som har beitet på denne smolten. Nå må HI/NINA svare på om de har fått tillatelse fra Mattilsynet til å bruke denne giften. Noe annet er respektløst! Det spiller ingen rolle hvem som har brukt giften, det er nemlig den som har framleid elva som uansett har ansvaret. Så må også HI svare på hvorfor de har mottatt samme type gift også senere enn de selv oppgir at forskningen på området har foregått. I hvilken forskning er denne giften brukt, og i hvilke rapporter kan vi lese om denne forskningen? Gjelder det andre regler for Salmar ASA enn for HI/NINA i slike saker er også et spørsmål som ikke skal stå ubesvart når vi en dag er ferdige med denne saken.

Publisert: 17.04.2016, 21.16

Meninger