Kommentar: Mer spennende med få overskridelser enn ingen?

Få overskridelser, står det i overskriften. Ett tilfelle, i ingressen. Strengt tatt var det ingen, når man leser brødteksten. Men det er gjerne ikke så spennende å fortelle om?

 

Jakten på den fengende overskriften er et evig tilbakevendende tema for oss i media. Det er ikke alltid like lett. I alle fall ikke når man skriver om tema som i seg selv ikke nødvendigvs er like fengende. Laksepris, PD eller kanskje innhold av fremmedstoff i fôr.

Nifes sliter nok de også med dette.

Nifes driver en viktig overvåkning av fremmedstoff i laks og fôr til laksen. Det er viktig, fordi korrekt kunnskap om dette er helt essensielt i den hverdag norsk laksenæring står i.

Det er mange der ut som sitter klar for å kunne ta næringen på det minste lille avvik.

Da er det ikke bra når Nifes feilinformere om dette.

I denne saken som kom fra Nifes forleden, heter det i overskriften: «Få overskridelser i fiskefôr»

OK. Få er ikke mange, men det er nå mer enn en.

Så da er det spesielt å lese i ingressen:

«Resultatene for 2014 viste ingen overskridelser i fullfôr eller fôrmidler for tungmetaller og organiske miljøgifter, bortsett fra ett fullfôr som inneholdt rester av plantevernmiddelet heksaklorbenzen over grenseverdi.»

Javel. Ingen – bortsett fra ett tilfelle. Altså redusert til 1.

Men når man begynner å finlese i brødteksten, ser en at man sakker om et måleresultat der heksaklobenzen (HCB) ved en anledning er målt til 11 mikrogram HCB per kilo i fullfôr, og der grenseverdien er 10 mikrogram per kilo.

Men da jeg spør Nifes om hva måleusikkerheten er ved slike prøver, får jeg til svar at den er 15-30 %. Det betyr en måleusikkerhet mellom 1,65 og 3,3 mikrogram. Vet man ikke om måleusikkerheten er 15 % eller 30 % bør man jo strengt tatt forholde seg til 30%. Men selv om man regner med 15 %, så betyr det at 11 mikrogram ikke er signifikant over 10.

Altså. Det er ikke en overskridelse – null.

Nifes har laget rapporten på oppdrag fra Mattilsynet. Mattilsynet bekrefter på min forespørsel at. «det omtalte analyseresultatet ikke juridisk vurderes som avvik i forhold til regelverk«.

På sine egne sider skriver Mattilsynet «Det ble ikke påvist brudd på grenseverdi for uønskede stoffer, men det det ble funnet forhøyet innhold av HCB i et par fôr»

Akkurat. Da er vi nok mer i tråd med virkeligheten.

Hvorfor lage støy ut av dette? Det er da vel bare en bagatell?

Tja. Få eller en, er strengt tatt uendelig flere enn ingen. Som sagt, så sitter næringens kritikere klar til å suge til seg et hvert regelbrudd som bransjen leverer. Giftstoff i fôr skal man ikke ta lett på. Derfor skal man heller ikke kalle det en overskridelse når det ikke er det.

Selv om det skulle være mer salgbart.

Publisert: 17.11.2015, 12.53

Meninger