Hallgeir Solberg
Hallgeir Solberg i arbeid.

Vil du bli med på ren og bærekraftig innovasjon?

Folkehelsen ble revolusjonert da man for rundt hundre år siden oppdaget betydningen av hygienetiltak og rengjøring. Begynnelsen av 1900-tallet blir kalt hygieneperioden, der «lys, frisk luft og renslighet» var viktig», ifølge Folkehelserapporten.

Å forebygge smitte er viktig og lønnsomt
Hallgeir Solberg har tatt med seg mye kunnskap og erfaring inn i havbruksnæringen. Han har 18 år bak seg fra Lilleborg Profesjonell, med ansvar for storhusholdningskunder innen helsesektor, hotell og restaurant, offentlige bygg, offshore, næringsmiddelindustri, kjøtt- og fiskematindustri.

– Rengjøring er enormt viktig for å forebygge smitte, redusere sykdomstilfeller og å øke trivselen hos pasienter, kunder og arbeidstakere. Dette er godt kjent og gjelder også for dyr og fisk.

Rensefisken har sansen for rene arbeidsforhold
Hallgeir oppdaget at rensefiskskjul kan bli veldig skitne av fôrrester, avføring og laksefett i tillegg til groe. I denne miksen finnes både egg og larver fra lakselus og andre dyr og mikrober. Med kunnskap og praktisk erfaring om rengjøring av det aller meste, utviklet Hallgeir et vaskeanlegg for rengjøring av rensefiskskjul.

Nå arbeider han med en løsning som kan samle, kontrollere og utnytte groe og slam også. Dette kan redusere trusler mot fiskehelsen og miljøet, og i tillegg realisere en ny, blågrønn innovasjon og inntektskilde for oppdrettere.

Er det viktig om en overflate i merden på ca. 7000 kvadratmeter er ren?
Overflaten på rensefiskskjul er den nest største overflaten i merden etter noten, og larver og egg fra lus fanges opp i groen som dannes på skjulene. Rene skjul er et viktig forebyggende tiltak mot sykdomsutvikling og etablering og utvikling av luseegg og larver i anlegget, forteller Hallgeir.

– Etter min mening er det ikke nok å ta skjulene opp noen dager for så å henge de ut i merden igjen, sier Hallgeir. På denne måten blir overflatene mer og mer ru og lette å feste seg i for uønskede gjester. En del organismer overlever også denne behandlingen og føres tilbake i merden.

– I min verden er ikke objektene rene før smusset er fjernet. Et rom er ikke rent før smusset er spylt ned i et sluk eller båret ut døren. 

Dyrker laksenæringen sitt eget merarbeid? Les mer her: Begroingsreservoarer i oppdrett 2015 Norsk Fiskeoppdrett

Miljøvennlig rengjøring og oppsamling av smusset
– Det er meg en gåte at oppdrettere ikke har mer fokus på rengjøring, sier Hallgeir. Ifølge forskning, genererer et oppdrettsanlegg 49 ganger mer groe enn et naturlig habitat gjør 3,5 km unna.

– Rengjøring, destruksjon av smuss og desinfisering ved behov, kan løse mange problemer knyttet til lakselus og sykdommer, mener Hallgeir.

Ramses på henger

Ramses inkludert desinfeksjonskar.

«Ramses» rengjør enkelt, effektiv og miljøvennlig
Hallgeir Solberg AS har utviklet «Ramses» som vasker rensefiskskjul med en vasketid per skjul på ca. 5 til 15 min. Skjulene tas rett opp fra merden, vaskes i Ramses og settes direkte ut igjen til rensefisken etter vask. Ramses er enkel å montere og henges direkte på rekken. Det brukes kun sjøvann i prosessen, så miljøet belastes ikke.

God fiskehelse er lønnsomt
Vask av rensefiskskjul reduserer trusler mot fiskehelsen, og god fiskehelse er utvilsomt lønnsomt. Rensefisken blir dessuten mer effektiv når den har rene omgivelser. Ikke bare fisken, men også menneskene rundt merdkanten får bedre arbeidsforhold ved godt renhold av komponentene i merden.

Vi arbeider nå med et nytt prosjekt som skal rengjøre not, ringer, fortøyninger og rensefiskskjul samtidig som vi samler opp og har kontroll på alt som løsner.

Sirkulær økonomi også innen havbruk
Innovasjon Norge forklarer 
at «i motsetning til en lineær økonomisk modell, basert på at man utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med dem som søppel eller forbrenning, så er en sirkulær økonomi basert på gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt.»

Groe og slam i hager og landbruk?
Den nye løsningen Hallgeir Solberg AS utvikler, vil samle opp alt som vaskes løs fra skitne skjul og annet i oppdrettsanlegget, slik at det ikke. spres vilkårlig rundt, men kan kontrolleres og brukes til noe nyttig.

Det arbeides også med å samle opp bunnslam. Utviklingsarbeidet kan bedre både fiskehelsen, næringens bærekraft, økonomi, omdømme og potensielt skape nye inntektsområder.

– Miljøbelastningene reduseres radikalt ved at alt avfall bringes i land. Avfallet kan varmebehandles for å forhindre spredning av eventuell smitte, eller man kan bruke groen, slam og alt dette inneholder, til gjødsel i landbruk og i hager, forteller Hallgeir. 

Videreutvikling pågår, og det er mulig å bli med
Kontakt Hallgeir for å lære mer, bestille Ramses eller for å undersøke om du kan bidra og spille en rolle i innovasjonsarbeidet som pågår.

Dette er en salmonshare annonseartikkel.

Del dette

Lær mer om Ramses og vask av rensefiskskjul her. Du kan også se videoer av Ramses i aksjon.

Brosjyre om Ramses:
Brosjyre RAMSES 18 5 2015

Hallgeir Solberg kan kontaktes på telefon 415 73 980 eller
hallgeir@hallgeirsolberg.no
for mer informasjon.

Følg oss: