Kontroll av vekst under prøvedyrking
Prøvedyrking av sukkertare ved Val FoU sitt algeanlegg.

Nå kan du lære algedyrking på nettkurs

I samarbeid med Norges Vel har Val FoU AS utviklet og lansert et nettbasert kurs innen makroalgedyrking. Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om algebiologi, utstyr og teknikker, prosessering og mattrygghet, kvalitetssikring, verdikjedeutvikling og bedriftsetablering. Du trenger ingen spesiell teoretisk eller praktisk bakgrunn for å ta kurset. Men du bør ha interesse for algedyrking og gjerne en idé om å tjene penger på produksjonen.

Dyrkingstau med kimplanter sures for utsetting i sjø.

Klargjøring av dyrkingstau for utsetting i sjø.

Kurset retter seg mot personer langs kysten som enten vil starte egen virksomhet eller gjøre algedyrking til tilleggsnæring. Elever i videregående skole skal også kunne ta kurset som en del av sitt opplæringsløp.

40 milliarder kroner i år 2050 anslås 
Alger er på verdensbasis verdens største oppdrettsart, med en produksjon på over 25 millioner tonn (2014). Det er Asia som er hovedområde for dyrking av alger i dag, men dyrking av alger spås også å bli den neste store kystindustrien i Norge.

Forskerne mener at produksjonen vil kunne vokse med 100-gangen de neste 35 årene. I 2050 kan det dermed høstes 20 millioner tonn dyrket tang og tare langs Norskekysten til en verdi av 40 milliarder kroner. SINTEF slår i rapporten «A new Norwegian bioeconomy based on cultivation and processing of seaweeds» fast at algedyrking kan bli en stor og viktig marin verdikjede i framtidens bioøkonomiske Norge. Her kan du laste ned rapporten.

Høsting av Butare på Seaweed sitt anlegg ved Værlandet

Høsting av butare på Seaweed sitt anlegg ved Værlandet.

Alger vil gi bærekraftige råstoff til både mat-, fôr-, biokjemi- og legemiddelindustriene. I tillegg kan alger brukes som energikilde.

Formidling av kunnskap er viktig
Skal man lykkes med å etablere algedyrking som en næring i Norge er det viktig at kunnskapen som erverves gjøres tilgjengelig, og at en dermed kan få på plass kunnskapsplattformen som gjør at man kan komme i gang med dyrking for kommersialisering. Dette gjelder både dyrking til industrielle formål og dyrking i mindre omfang retta mot for eksempel et nisjemarked innen mat eller andre høgverdi anvendelser.

Val FoU AS har siden 2013 drevet kunnskapsbygging og formidling om algedyrking til elever i tett samarbeid med Val Videregående Skole i Nord-Trøndelag. Skolen var en av de første i Norge som fikk tildelt konsesjon for makroalgedyrking, og har samarbeid med forskningsinstitusjoner som SINTEF, NIBIO og kommersielle aktører som Seaweed Energy Solutions og Seaweed AS.

Kobling av forskning og næring
I tillegg til å lære hvordan en dyrker alger, er det viktig å forstå hvordan en kan gjøre produksjonen lønnsom. En må derfor fokusere på verdikjeden helt fram til markedet, og kurset inneholder moduler som forretningsplan, budsjett, regnskap og marked.

Lengdevekst måles under prøvedyrking.

Måling av lengdevekst under prøvedyrking.

Seaweed AS i Sogn og Fjordane dyrker og videreforedler makroalger til mat gjennom merkevarenavnet SeaweedFromNorway. Sammen med Seaweed Energy Solutions AS (SES), som både produserer kimplanter i sitt anlegg i Trondheim og har dyrkingsanlegg i sjø ved Frøya, har de bidratt med innspill til det faglige innholdet i kurset.

– Tareindustrien vokser og trenger flere kompetente dyrkere for å lykkes. Det er derfor svært positivt at Val FoU AS nå lanserer et kurs som gir en innføring i hele verdikjeden; fra konsesjonssøknad til ferdig produkt, sier produksjonsansvarlig Kaia Kjølbo Rød i SES.

Kontakten opp mot kunnskapsmiljøene i Norge har vært viktig i utviklingen av kurset, deriblant NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi).

– Kunnskap om utnyttelse av alger er et av de prioriterte forskningsområdene ved instituttet. Vi ser samarbeidet med Val FoU som meget spennende og framtidsrettet i denne sammenhengen, sier Christian Bruckner ved NIBIO.

Gir deg kunnskap og nettverk
Skal en lykkes med å utvikle algenæringen videre i Norge er det viktig med et fortsatt tett samarbeid med både forsking og industri. Dyrking av havet er i høyeste grad kunnskapsdrevet, og krever alt fra grunnforskning til erfaringsbasert kunnskap om praktiske og operative forhold.

Butare som vokser godt.

God vekst på butare ved Val FoU sin algelokalitet.

Dyrkingskurset kombinerer disse ulike tilnærmingene og gjør kunnskapen tilgjengelig og anvendbar for målgruppene gjennom både grunnleggende teori og praktiske tilnærminger.

I tillegg til kunnskap om makroalgedyrking gir kurset også deltakeren mulighet til å utvikle sine egne fagnettverk. Det tror vi øker sjansen for at det faktisk etableres bedrifter med fokus på marked og markedsmuligheter i en fremtidig algenæring.

Taredyrking er miljøvennlig og vil være viktig for den nye, norske bioøkonomien. Samtidig imøtekommer produktene store makrotrender knyttet til helse, sunnhet og miljø – med uendelige markedsmuligheter.

Det nettbaserte algekurset er tilgjengelig i nettbutikk her.

Dette er en salmonshare annonseartikkel.

Del dette

Val FoU AS ble stiftet i 2013 og er lokalisert i sjømatregionen Ytre Namdal, Nord-Trøndelag.

Selskapet jobber i hovedsak med:

  • Gjennomføring av forsøk i felt
  • Testing av prototyper
  • Dokumentasjon av effekt/ resultat
  • Kvalitetssikring av produksjon og utstyr
  • Prosjektledelse rådgiving/oppfølging
  • Kurs, kunnskaps- og kompetanseformidling

Val FoU har tilgang til forsøksfasiliteter i sjø hvor det gjennomføres feltforsøk. Vi kan også utføre forsøk på oppdragsgivers lokaliteter når dette er ønskelig.

Kontakt:
Kristine Fagerland, tlf 924 26020 / kfagerland@val.vgs.no,
eller Halvor Mortensen, tlf 951 08042 / hmortensen@val.vgs.no
for mer informasjon om makroalgekurs eller andre henvendelser.

Det nettbaserte algekurset er tilgjengelig i nettbutikk her.