Oppdrettstorsk i merd

9,3 millioner aksjer utstedt i Codfarmers-emisjon

Etter reparasjonsemisjonen i Codfarmers står den totale aksjekapitalen i 67,1 millioner kroner. Frode Teigens deltagelse i emisjonen ble begrenset, og aksjonæren eier nå en tredjedel av torskeselskapet.

Det vises til børsmeldinger datert 22. mars 2012 vedrørende den etterfølgende reparasjonsemisjonen på inntil 15.000.000 nye aksjer i Codfarmers ASA («Codfarmers») med en tegningskurs på NOK 2,00 per aksje og 11. april 2012 vedrørende det foreløpige resultatet av reparasjonsemisjonen.

Den endelige tildelingen av aksjene tilbudt i reparasjonsemisjonen i Codfarmers har i dag funnet sted i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 21. mars 2012. Totalt er 9.358.976 nye aksjer blitt tildelt. I tråd med vedtaket om reparasjonsemisjonen fattet av generalforsamlingen i Codfarmers 8. mars 2012 ble Kontrari AS’ deltagelse i reparasjonsemisjonen begrenset slik at Kontrari AS’ eierandel i Codfarmers etter reparasjonsemisjonen ikke overstiger 33,3 %.

Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, vil Codfarmers’ aksjekapital være 67 105 136 kroner fordelt på 67 105 136 aksjer hver pålydende 1 krone.

Dette er de største aksjonærene i Codfarmers etter reparasjonsemisjonen:

Frode Teigen vil gjennom Kontrari AS vil etter registrering av kapitalforhøyelsen i Codfarmers i Foretaksregisteret eie 22.346.010 aksjer (33,30 %) i Codfarmers.

Dolphin Management AS vil etter registrering av kapitalforhøyelsen i Codfarmers i Foretaksregisteret eie 15.886.834 aksjer (23,67 %) i Codfarmers.

Kristian Nergaard, varamedlem i styret i Codfarmers, og hans nærstående eier samtlige aksjer i Halfdan Holme AS. Selskapet samlede aksjebeholdning etter kapitalforhøyelsen er på 6 164 216 aksjer (9,19 %) i Codfarmers.

Publisert: 17.04.2012 , 07.00


Siste saker

X