AKVA group leverer flere ulike tjenester til havbruksnæringen. Illustrasjon: AKVA Group

– AKVA Group hadde god markedsaktivitet i alle regioner

AKVA group har fullført første kvartal med sterk vekst i ordreinngang og omsetning. De har også en ordrebok på omtrent 1.1 milliarder norske kroner i Q1.

Ifølge en børsmelding var inntektene til AKVA Group i første kvartal av 2017 på 510 millioner norske kroner (393 i 2016) og EBITDA var 54 millioner norske kroner (40 MNOK). EBITDA marginen i første kvartal var 10.6% (10.1%). Resultat etter skatt økte til 20 millioner sammenlignet med 13 millioner i første kvartal 2016.

AKVA group avslutter kvartalet med en ordrebok på omtrent 1.1 milliard.

Merdbasert teknologi

Vi opplevde økt omsetning og marginer innenfor det merdbaserte segmentet sammenlignet med samme periode forrige år, med det norske markedet som driver til veksten. Oppkjøpene av AD Offshore og Sperre, som ble gjort i Q2 og Q4 2016, har bidratt til denne veksten med både omsetning og EBITDA, skriver selskapet.

Markedsaktiviteten i Chile var god og dette reflekteres med økt omsetning og en økt ordrebok.

– Samlet positiv utvikling både i Chile og i Canada, selv om Canada hadde lavere inntekter ble ordre inngangen bedret.

Når det gjelder eksport økte Skottland inntektene sammenlignet med forrige år med høyere aktivitet i prosjektmarkedet, som også bidrar til å øke ordreboken. Driften i Tyrkia er stabil og selskapet øker også tilstedeværelsen i Spania, Hellas og Iran.

Landbasert og software

Inntekter og marginer øker for det landbaserte segmentet sammenlignet med forrige år. Aktiviteten i segmentet er høy med økende ordrebok og høy tilbudsaktivitet sammenligner med Q1 2016. Restruktureringen av den danske virksomheten i 2016 (AKVA group Denmark) har forbedret kostnadsposisjonen i segmentet.

Software segmentet har økte inntekter sammenlignet med Q1 2016, men opplever reduserte marginer sammenlignet med Q1 2016. Marginene i den islandske ERP-virksomheten (Wise ehf) har vært under press gjennom kvartalet, noe som fører til nedgang i marginer. Den norske virksomheten innenfor segmentet er i ferd med å lansere nye produktmoduler, samt å øke salgsaktiviteten for å forbedre det finansielle resultatet i tiden fremover.

 

Atlantis Subsea Farming AS

I samarbeid med selskapene Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS, etablerte AKVA group ASA selskapet Atlantis Subsea Farming AS den 1. februar 2016 med formål om å utvikle undersjøiske lakseoppdrettsanlegg i industriell skala. Atlantis Subsea Farming AS har søkt om seks utviklingskonsesjoner for å muliggjøre storskalautvikling og testing av den nye teknologien og driftskonseptet.

Fiskeridirektoratet har informert om at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av opptil 2 konsesjoner, men har avslått søknaden på de andre 4 konsesjonene det ble søkt om. Den 9.mai 2017 sendte selskapet inn en klage på avslaget. Klagen er begrenset til å omfatte 2 av de 4 konsesjonene selskapet fikk avslag for.

Selskapets hovedmål er å maksimere avkastningen til aksjonærene gjennom både økt aksjeverdi og utbytte. I henhold til AKVA group ASA’s utbyttepolicy ble det utbetalt et utbytte på 0.50 NOK per aksje i mars 2017. Total utbyttebetaling i mars 2017 ble 12.9 MNOK.

Framtidsutsikter

Selskapet vokser og vi styrker organisasjonen og fokuserer på å forbedre vår konkurranseposisjon i alle markeder og i alle ledd i verdikjeden.

– Vi har inngående kunnskap og kompetanse på tvers av et bredt spekter av potensielle eksportmarkeder, men vi tenderer på å fokusere våre ressurser på de områdene vi mener har det største potensialet. Innenfor det landbaserte segmentet erfarer vi høy tilbudsaktivitet og forventer at denne aktiviteten er høy i kommende kvartaler.

– Vi har opplevd god markedsaktivitet i alle regioner gjennom første kvartal i 2017. Ordreinngangen i første kvartal i 2017 var 589 MNOK (441 MNOK). Ordreboken ved utløpet av første kvartal 2017 var 1,077 MNOK (697 MNOK). 430 MNOK av den totale ordreboken ved utgangen av Q1 2017 er relatert til landbasert teknologi.

 

Publisert: 11.05.2017 , 08.00


Siste saker

X