Blir ikke enige om kvoter

Det fiskes langt mer kolmule i Nordøst-Atlanteren enn forskerne anbefaler. Dette skyldes at Norge, Island, Grønland, Færøyene og EU ikke klarer å bli enige om kvotene.

I en nylig utsendt pressemelding fra Havforskningsinstituttet kan en lese at gytebestanden av kolmule holder seg på et toppnivå til tross for at det de tre siste årene har vært landet rundt 5 millioner tonn. Dette er langt over de vitenskapelige anbefalingene og historisk rekord i dette fisket. I den sammenhengen kan det være verdt å forklare hva som er årsaken til at det fiskes så mye av denne arten. Forhandlinger uten resultater Kolmule fiskes i hele Nordøst-Atlanteren, fra Biscaya-bukta til området rundt Svalbard, og det er dermed mange land som er kyststat til kolmulen. ? Vi forsøkte å forhandle fram en avtale om fisket etter kolmule første gang på begynnelsen av 90-tallet. Det hele endte resultatløst. I 1999/2000 ble samtalene tatt opp igjen, og siden den gang har det vært ti forhandlingsrunder mellom kyststatene Norge, Island, Grønland, Færøyene og EU. Russland er en stor fiskeriaktør i internasjonalt farvann og har deltatt på de siste forhandlingsmøtene, forteller Paul Oma ved reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet. Men ennå har man ikke klart å komme til enighet om kvoter. Ettersom det ikke er enighet om fordelingen av ressursen, har en heller ikke klart å begrense totalkvoten. Det betyr at det er opp til det enkelte land å fastsette individuelle kvoter. ? Norge har fastsatt den unilaterale kvoten for kolmuletrålerne, som fisker i norsk og internasjonalt farvann, til 250 000 tonn. Industritrålerne i Nordsjøen kan ta 80 000 tonn. I tillegg har Norge etter forhandlinger med EU rett til å hente opp 120 000 tonn i EU-sonen, og gjennom tilsvarende forhandlinger med Færøyene rett til å ta i overkant av 36 000 tonn i deres sone, forklarer Oma. Fortsetter fisket 30. april i år meldte fiskeriminister Svein Ludvigsen til fiskerikommisæren i EU, Franz Fischler, at Norge suspenderer reguleringene av fisket etter kolmule i norsk økonomisk sone og i internasjonalt farvann. Handlingen var et svar på opplysninger om at EU ønsker å øke sine kvoter til totalt 615 000 tonn, stikk i strid med at forhandlingspartene er blitt enige om å forsøke å redusere den totale fangsten. Også Island har å økt sine kvoter i 2003 sammenlignet med 2002. ? Reguleringen for det norske fisket etter kolmule er altså ikke opphevet, men i praksis innebærer fiskeriministerens vedtak at fisket fortsetter selv om kvoten er fisket opp, sier Oma. Lavere bestand i 2004 Ifølge Havforskningsinstituttet er gytebestanden i år fortsatt på et toppnivå takket være den rekordstore 2000-årsklassen, som dominerer både bestanden og fangstene i år. Dessuten var det generelt svært god rekruttering i årene 1995 til 2000. Målinger viser imidlertid svakere rekruttering for nyere årsklasser, og Havforskningsinstituttet mener dette vil påvirke bestanden allerede i 2004. (Fiskets Gang)

Publisert: 08.05.2003 , 10.00


Siste saker

X