Mekanisk avlusing illustrasjonsfoto. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Bør måle fiskevelferden før, underveis og etter avlusing

Håndtering av fisk i forbindelse med medikamentfri avlusing øker risikoen for skader, stress og dårlig velferd, ifølge Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet skriver i deres månedlige artikkel i Norsk Fiskeoppdrett, i maiutgaven, at siden svært mange fisk behandles gjentatte ganger med disse nye metodene, kan konsekvensene for velferden bli store.

– Metoder for medikamentfri avlusing der fisken må håndteres har ulike prinsipper; spyling, spyling kombinert med børsting, bruk av oppvarmet vann og bruk av ferskvann. Metodene endres og utbedres hele tiden, og det er også store ulikheter mellom avlusingsenheter som bruker samme prinsipp. Å måle fiskevelferden før, underveis og etter operasjoner er et verktøy som kan brukes for å vurdere belastningen på fisken.

Hva er egentlig akseptabel dyrevelferd?

Det er vanskelig å sette eksakte grenseverdier for hva man aksepterer av påvirkning på fiskevelferden. Ved akutt dødelighet over 0,2 % i en merd etter avlusing skal Mattilsynet varsles. Men velferd er mer enn bare overlevelse, og andre hendelser av velferdsmessig betydning hvor fisk ikke dør skal også varsles. Det er viktig å reflektere over at dyrevelferd handler om individets opplevde livskvalitet, og at gjennomsnittsverdier for et anlegg eller enkeltmerder må brukes med forsiktighet for ikke å kamuflere dette.

Publisert: 31.05.2017 , 13.29


Siste saker

X