Cermaq lokalitet. Foto: Cermaq.

Cermaq foreslår tiltaksplikt mot lakselus

Cermaq er positive til innstamming av luseregelverket og mener det kan gjøres ved innføring av differensiert grense som pålegger tiltaksplikt allerede ved 0,25 kjønnsmodne hunnlus i gjennomsnitt på anlegget.

Det er i ett høringsbrev til Mattilsynet at selskapet slår fast at de er positive til ytterligere innstramming av regelverket.

– Cermaq vil likevel advare mot at det settes en lavere absolutt grense enn den nå gjeldende. Det vil virke ytterligere resistensdrivende, være forverrende for dyrevelferden til oppdrettslaksen og gjøre det krevende å ta i bruk naturlige, miljøvennlige metoder slik som rensefisk.

De mener det er fornuftig å beholde dagens system med en lusegrense målt ut fra lus per fisk i anlegget, og at dagens generelle lusegrense på 0,5 balanserer hensynet til dyrevelferd med andre miljøhensyn.

– En slik grense muliggjør skånsomme langsiktige og forebyggende tiltak som rensefisk og Iuseskjørt for å holde Iusenivået under kontroll. Et absolutt krav om å holde seg under en lavere grense vil øke behovet for tiltak. I tillegg til at dette er negativt for oppdrettsfisken, er resistensdrivende og kostbart, vil det også ha negativ innvirkning på rensefisken og dens helse og velferd og dermed effektivt vanskeliggjøre mer naturlige og skånsomme tiltak enn mekanisk og medisinsk behandling.

Tiltaksplikten

De mener at en ytterligere innstramming heller bør utformes som en tiltaksplikt.

– Cermaq vil kunne stå bak en tiltaksplikt allerede ved 0,25 kjønnsmodne hunnlus i gjennomsnitt på anlegget, forutsatt at tiltaksplikten gis en fornuftig utforming og ikke nødvendigvis foranlediger en plikt til å gjennomføre mekaniske eller medikamentelle tiltak.

De skriver også at de vil kunne stille seg positive til differensiering ved at det innføres en lusegrense som gjøres gjeldende også på enkeltmerdnivå, forutsatt hensiktsmessig tellemetode og hensyntagen av statistisk usikkerhet ved enkelttellinger.

– De seneste årene er det vedtatt en rekke nye lakselusforskrifter med endringer, som kommer i tillegg til øvrige regelendringer som næringen er gjenstand for. Det er viktig for Cermaq å understreke at samtidig som ny kunnskap i visse tilfeller kan tilsi en tilpasning av regelverket, er det viktig med et forutsigbart rammeverk som aktørene kan innrette seg etter over tid og som gir grunnlag for sunne og langsiktige investeringer.

Dersom det foreligger tellinger over sanksjonsgrensene, eller en oppdretter ikke innrapporterer lusetall, mener de myndighetenes sanksjoner eller mangel på sanksjoner bør synliggjøres for øvrige oppdrettere.

Vil konkretisere lusetelling

De stiller seg positive til en konkretisering av krav til telling.

– Forutsetningen er at kravene ikke stilles unødig strengt, slik at det virker kostnadsdrivende eller fører til tap av ressurser, noe
en tilsyns- eller sertifiseringsordning kan medføre.

Alternative krav som bør vurderes mener de inkludere:

  • krav til at minimum 2 personer er tilstede og ansvarlige for tellingen
  • at rapporteringen av Iusetallene må godkjennes av fiskehelseansvarlig personell eller daglig leder.
  • eksternt tellekorps i myndighetsregi som foretar stikkprøvetellinger ved alle anlegg
  • og/eller at tellingen dokumenteres ved bruk av video som må lagres i et definert tidsrom og
    kunne fremvises for relevante myndigheter.

– Cermaq mener videre at det bør kunne forskriftsfestes unntak fra plikten til telling av lakselus. Et slikt unntak kan for eksempel være dersom det over en lengre periode er målt svært lave lusenivåer samt ved lave temperaturer.

Publisert: 30.05.2017 , 11.54


Siste saker

X