Cermaq lokalitet. Foto: Cermaq.

Cermaq vil ha strengere PD-regelverk

- Bekjempelse av PD tilsier at PD-sonen over tid bør innskrenkes. Cermaq er derfor imot å innføre en buffersone i produksjonssone 7, skriver selskapet isin høringsuttalelse til Mattilsynet.

I en pressemelding viser de til at PD er en sykdom som fører til betydelig redusert inntjening som følge av dødelighet og redusert tilvekst, samt betydelig redusert dyrevelferd, noe som ikke er forenelig med bærekraftig havbruk.

De mener derfor det er veldig viktig at arbeidet med å bekjempesykdommen har høyeste prioritet fra Mattilsynet sine side, og ikke minst at næringsaktørene forplikter seg til å bekjempe PD.

– Forslaget fra Mattilsynet innebærer at hovedansvaret for å bli fri for PD overlates til næringsaktørene selv. Dette betyr i praksis en frivillighetsordning hvor man risiker at bekjempelsen ikke blir bedre enn hos det svakeste ledd. Dette er ikke tilstrekkelig, sier Karl Fredrik Ottem, fiskehelsesjef i Cermaq i meldingen.

– De tilfellene hvor PD er påvist i de tre nordligste fylkene har fisken vært destruert umiddelbart eller slaktet ut fortløpende. Årsaken til dette er en felles forståelse for at det ikke er akseptabelt å la PD etablere seg i Nord-Norge, legger han til.

De mener det er viktig at regelverket tar hensyn til at havstrømmene er nordgående og at smittestoffer kan spres med strømmen eller med brønnbåttrafikk, og innebærer risiko for spredning av PD nordover. Selskapet understreker de derfor  er imot en utvidelse av området med en buffersone i produksjonssone 7, da dette vil garantert øke risikoen for en videre spredning av SAV2 nordover, noe som virker mot selve formålet med forskriften.

– Bekjempelse av PD tilsier at PD-sonen over tid bør innskrenkes, og utvidelse av PD-sonen med buffersone i produksjonsområdet 7 er sikk i strid med formålet.

– Cermaq er imot at SAV2-smittet fisk skal kunne bli stående i havet selv uten dødelighet. Virusutskillelse fra en populasjon vil kunne forekomme selv om man ikke har dødelighet i anlegget, teoretisk er det slik at jo lenger en populasjon med påvist virusinfeksjon blir stående i sjøen jo mer øker risikoen for videre spredning, understreker Karl Fredrik Ottem i meldingen.

Cermaq er positiv til «stamping out» ved PD utenfor PD-sonen. Hvis en skal tillate flytting av fisk inn i PD-sonen må transporten utføres på en slik måte at risikoen for spredning blir minst mulig, dvs. lukket transport, desinfeksjon av avløpsvann, eller spesifikke transportenheter som kun benyttes til dette formålet. Cermaq stiller seg positivt til at det blir restriksjoner og innstramming på bruk av brønnbåter i forbindelse med smolttransport, da dette vil være gunstig og reduserer risikoen for smitte.

– Vi støtter ikke forslaget om månedlig kartlegging av hele norskekysten. Et aktivt screeningprogram må være strengt definert og kravet til metodikk likeså for at man i det hele tatt skal kunne lykkes og få nytte av det. Cermaq ønsker risikojustert prøveuttak der man spesifikt tar prøver i områder, anlegg eller i spesifikke og utvalgte fiskegrupper man mener er viktigst og man anser at risikoen er høyest, avslutter Ottem.

Lenke til høringsuttalelsen ligger på Cermaqs hjemmesider: cermaq.no

Publisert: 02.06.2017 , 10.15


Siste saker

X