Dårligere resultat for Nutreco i motvind

Veksten i Nutreco har stanset helt etter at selskapet oppnådde sterk salgsøkning i 2000 og 2001. Ingen av virksomhetsområdene klarte i fjor å få opp omsetning og inntjening, og årsresultatet har falt med vel 25 prosent fra 2001. Selv om resultatet har vært som forventet de siste månedene, er ledelsen i Nutreco alt annet enn fornøyd.

– Vi hadde et vanskelig år i 2002 med skuffende prisutvikling, særlig for laks og kylllingproduktene, sier konsernsjef Wout Dekker til Norsk Fiskeoppdrett. Han understreker at det er viktig for Nutreco å sikre best mulige driftsmarginer i tida framover, ved å fortsette arbeidet med kostnadsreduksjoner og effektivisering. Balanse – Gjennom en vanskelig periode har vi blitt hjulpet av vår solide portefølje og et verdensomspennende program for effektivisering og kostnadsreduksjoner som vi innledet i 2002. Vi har også vært opptatt av å opprettholde selskapets sterke balanse, sier Dekker. Etter en fjorårsomsetning på 3.810 millioner euro (ca. 29 milliarder kroner) satt Nutreco igjen med et resultat på 68,2 millioner euro (ca. 520 millioner kroner). Det gir en resultatgrad på spinkle 1,8 prosent. Mange ville sagt at Nutreco nesten ikke tjener penger, spesielt tatt i betraktning at selskapet produserer meget store volum innenfor ganske ulike virksomheter over store deler av verden. Like fullt er en halv milliard kroner bra med penger, og et slikt beløp står i enorm kontrast til mye av den øvrige oppdrettsvirksomheten. Etter at fjorårsresultatet ble framlagt 25. februar, gikk kursen på Nutreco-aksjene ned fra 14,2 euro til 12,7 euro. Men på dette tidspunktet var Amsterdam-børsen preget av en generell kursnedgang både der og ellers i Europa. Dessuten ble det skapt ny mistillit til aksjemarkedet i Nederland etter avsløring av omfattende regnskapsjuks i et amerikansk datterselskap til den verdensomspennende nederlandske matvarekjeden Royal Ahold. Nutreco har en viktig distribusjonsavtale med denne kjeden. Vil ikke gi prognose Ledelsen i Nutreco føler det er så mye økonomisk usikkerhet i disse tider at selskapet har avstått fra å legge fram noen prognose for 2003. Det betyr imidlertid ikke at konsernsjef Wout Dekker har mistet tiltroen til egen virksomhet. Han mener at det som skal sikre Nutreco, er selskapets spesielle portefølje med ulike bein plantet i landbruks- og havbrukssektoren, sterke markedsposisjoner og en solid balanse. Samtidig med at Nutreco viderefører sine kostnadsreduksjoner, vil selskapet arbeide for økt salg til dagligvarehanden og næringsmiddelindustrien, blant annet ved å lansere nye produkter. – Laks vil i stadig større grad ende opp i ferdiglagede måltider og som en del av fastfoodprodukter. For eksempel på pizza, og kanskje som lakseburger. Vi ser på en slik utvikling som en kommende bølge i utviklingen framover, sier Dekker. Nutreco med sin sterke markedsposisjon ønsker i størst mulig grad å kunne videreforedle og påvirke det produktet som kommer fram til kunden i forretningene, uten å stå for selve salget. – Men det er ennå uklart i hvilken grad vi kommer til å utvikle egne merkevarer. I ferskvaresektoren har merkevarebygging vist seg å være vanskelig, konstaterer Dekker. – Vi kommer til å legge økende vekt på å produsere og markedsføre videreforedlede produkter. De gjelder innenfor alle de tre verdikjedene hvor konsernet arbeider: Kylling, svin og fisk. For øvrig er kvalitet og matvaretrygghet noe som fortsatt kommer til å ha svært høy prioritet hos oss, sier konsernsjef Wout Dekker. Han betoner også at Nutreco holder fast på sin strategi om å ligge i front i utviklingen av fiskefôr, dyrefôr og premiks-produkter. Hydro-kjøpet ikke billig I Norge ble Nutreco for alvor kjent da det nederlandske konglomeratet våren 2000 bød 3,8 milliarder kroner for hele Hydro Seafood. Nutreco overtok mesteparten av Hydro Seafood for vel tre milliarder kroner etter at britiske konkurransemyndigheter motsatte seg et kjøp av den skotske virksomheten. Den gang var det gylne tider i laksenæringen, og sommeren 2000 gikk prisene i taket. Snittprisen per kilo var like under 40 kroner. Mange kommentatorer var samstemte om at Nutreco hadde gjort et kupp gjennom sitt oppkjøp av det norske flaggskipet, for noe av utlegget trillet raskt tilbake i selskapets kasse. I ettertid er det lett å se at Nutreco betalte en høy pris for Hydro Seafood, i den forstand at en kjøpesum i dagens marked ville blitt betraktelig lavere. Oppdrettsvirksomhet har på langt nær samme salgsverdi, og på Amsterdam-børsen er Nutreco i dag priset til en verdi som tilsvarer ca. 3,5 milliarder kroner. Denne summen, som utgjør markedsverdien av hele egenkapitalen i Nutreco, er ikke så mye høyere enn hva selskapet bladde opp for Hydro Seafood. To helt forskjellige år Kjøpsåret 2000 ble eventyrlig godt for akvakulturdelen til Nutreco. Denne virksomheten ga 103 millioner euro i driftsinntekter før avskriving på goodwill (EBITA), mens tilsvarende driftsinntekter fra produksjon av svin, kylling og dyrefôr var 43 millioner euro. Følgelig utgjorde fiskeoppdrett, inkludert produksjon av fiskefôr, vel 70 prosent av de totale driftsinntektene i Nutreco. Året etter var dette bildet snudd på hodet, og fra 2001 har akvakulturdelen av Nutreco i stor grad vært en kilde til bekymringer. Dette året falt driftsinntektene (EBITA) fra akva-området med vel 11 prosent, til 91,5 millioner euro. Men fallet ville blitt over 20 prosent hvis ikke Nutreco hadde motvirket den negative resultatutviklingen ved å kjøpe opp mer produksjonskapasitet. Nutreco-ledelsen likte ikke situasjonen, og karakteriserte lakseprisene i 2001 som «svært lave». Men de skulle bli enda litt lavere i begynnelsen av fjoråret. I 2001 kunne Nutreco ro i land et årsresultat på 91,6 millioner euro, knapt en million euro over foregående år, takket være en formidabel resultatforbedring fra kylling- og svineoppdrett. Driftsinntektene fra dette området økte med 129 prosent, til nesten 99 millioner euro. Det meste av resultatforbedringen skjedde på grunnlag av såkalt organisk vekst, og i mindre grad som et resultat av oppkjøp. Mest negativt i fjor I fjor kom ingen drahjelp i positiv retning fra noen av de to hovedområdene. Landbruksdelen har totalt sett utviklet seg negativt, og driftsresultatet falt til 80,5 millioner euro. Nedgangen skyldes først og fremst prispress i kyllingmarkedet skapt av økt kyllingimport til Europa, spesielt fra Sør-Amerika. Svineavl ga bedre priser og resultater, men ikke så gode som året før. Fiskeoppdrett og produksjonen av fiskefôr ga i fjor et driftsresultat (EBITA) på 72 millioner euro, men hvis man ser bort fra ekstraordinære inntekter, falt resultatet med over 32 prosent til knappe 62 millioner euro. De lave lakseprisene, spesielt i første halvår, har tynget resultatet. I andre halvår var prisbildet noe mer blandet. Nutreco merket etter hvert at lakseprisene i USA og Japan begynte å utvikle seg positivt, og det er særlig bra for produksjonen i Chile, der en svekket valuta gir ytterligere gevinst. I Norge derimot, sliter Nutreco med høy kronekurs og noe mer variable priser på hovedmarkedet i Europa. Akvakulturdelen av Nutreco omsatte i fjor for 1.215 millioner euro, som er vel tre prosent mindre enn året før. Reduksjonen i salgsinntekter skyldes først og fremst svake laksepriser og lavere etterspørsel etter fiskefôr. Til sammenligning ga landbruksdelen totale salgsinntekter på 2.594 millioner euro. Fjorårstallene viser at akvakulturdelen sto for knappe 32 prosent av totalomsetningen i Nutreco. Dette forretningsområdet bidro likevel med rundt 43 prosent av driftsinntektene, og inntektspotensialet for framtida er betydelig. Forblir en volumprodusent Nutreco-ledelsen er flinke til å påpeke at fiskeoppdrett stadig er en vekstbransje. Det globale forbruket av atlantisk laks steg i fjor med sju prosent, mens forbruksveksten i USA alene var 20 prosent. For en markedsleder og volumprodusent som Nutreco er denne utviklingen svært viktig. Nutreco er et selskap som først og fremst lever av å produsere standardvarer i store volum. Det gjelder mesteparten av laksen, fôret, kylling- og svineproduksjonen. – I dette selskapet handler veldig mye om å ha god styring med marginene. Derfor jobber vi kontinuerlig med å være kosteffektive. For eksempel produserer vi bortimot en million tonn fiskefôr, og med et slikt volum vil ett øre per kilo tilsvare ti millioner kroner. Det kan være enorme pengesummer å hente på en bedre driftshåndtering, sier Ingvald Løyning, lederen for Nutrecos globale fôrvirksomhet. Nutreco skal også fortsette med å være en volumprodusent, selv om selskapet stadig vekk engasjerer seg i nisjepreget virksomhet. – Vi er avhengige av volum for å ha råd til å være borte i mer spesielle aktiviteter som kan være interessante og kompetansegivende. På oppdrettsområdet skal vi drive med fiskeslag hvor det er utviklet intensive oppdrettsformer, og primært vil det være laks og ørret, foruten seabass og seabream. Så er vi også borte i visse andre arter som vi har tro på for framtida. Torsken satser vi på fordi vi tror at den blir et nytt volumprodukt, sier Løyning. Stor tro på videre vekst Han hevdet i toppåret 2000 at verdensproduksjonen av oppdrettslaks ville nå opp i to millioner tonn i 2010. Og fortsatt ser ikke Løyning noe hinder for å nå et slikt mål. – I dag er verdensproduksjonen på rundt 1,1 million tonn. Laksemarkedet vokser stadig, og en stabil produksjonsvekst på sju prosent i året vil etter ti år bety en fordobling av produsert volum. Vi har også mye ugjort markedsarbeid i Asia og i tidligere Øst-Europa. Hvis man begynner å se på mulighetene som ligger i slike områder, mener jeg at vi må kunne forvente en produksjonsdobling på ikke så veldig mange år. Løyning sier at selv om en periode med ubalanse mellom tilbud og etterspørsel kan oppleves som et tilbakeslag, forventer han at næringen og Nutreco som selskap gjenvinner styrke til å kunne sørge for videre vekst i markedet. Men det er viktig at bransjen blir flinkere til å planlegge produksjonsutviklinga, og skape mer forutsigbarhet. – På oppdrettssida har dette året begynt vesentlig bedre enn starten på 2002, og forhåpentligvis er det en utvikling som kan bestå både for oss og for hele bransjen. Vi ser mer optimistisk på tida framover nå enn hva vi kanskje gjorde for et år siden, sier Løyning. Han forventer en bedre balanse i markedet utover året. En årsak er begrenset tilgang på kapital til å fôre opp fisk. Banker og finansinstitusjoner er blitt mer strikse med sine utlån. Derfor tror Løyning at det vil bli holdt mer igjen på produksjonssida mens markedet fortsetter å vokse. Konsernsjef Wout Dekker ser videre vekst i Nutreco som en nødvendighet for selskapet. Framveksten av enorme supermarkedkjeder fører til at Nutreco må fortsette å vokse for å takle prispresset fra kjedene. Om Nutreco er en volumprodusent, så handler selskapet også med volumkunder. Og oppdrettsbransjen vil stadig vokse såpass at enkeltaktørene må legge på seg for å kunne opprettholde sine markedsandeler.

Publisert: 01.04.2003 , 09.21

Mest lest


Siste saker

X