Kasper Tangen Mattlsynet 2012

– Det dør for mye fisk under produksjonen

Tekmar: I dag er det omtrent 20 prosent svinn i norsk lakseproduksjonen. - Ansvaret for en høy dødelighet ligger først og fremst hos eieren av anlegget, sier veterinær Kasper Tangen i Mattilsynet.

Elisabeth Nodland

– Med en svinnprosent på omtrent 20 prosent er det på tide å gjøre noe med dette, sier veterinær og prosjektleder for «Prosjekt overlevelse fisk», Kasper Tangen i Mattilsynet. Mattilsynet, Regionkontoret Trøndelag og Møre og Romsdal, satte derfor ned en prosjektgruppe, hvor vi tok for oss hva som forårsaker svinn og årsakssammenhenger til dødeligheten. Bakgrunnsdata ble samlet inn for all sjøsatt laks i regionen i 2009. Prosjektgruppen hadde en hypotese om at dårlig smolt kunne være årsak til mye av dødeligheten, og det var noe av det vi ønsket å finne svar på, sier Tangen.

– Målet ble å bedre fiskehelsen og fiskevelferden gjennom å redusere dødeligheten. For å nå dette var det derfor viktig med en bevisstgjøring omkring ulike risikofaktorer og finne ut av hva som forårsaket dødeligheten. Med dette mente vi at det var viktig å slå fast hvor i produksjonen dødeligheten lå samt å se om det fantes noen åpenbare årsakssammenhenger. I tillegg er det viktig med en ansvarliggjøring. Ansvaret for en for høy dødelighet ligger først og fremst hos eieren av anlegget.

Over ti millioner døde fisk

Alle matfiskanlegg med laks til matfiskproduksjon som ble satt ut i 2009 i Trøndelag og Møre og Romsdal deltok i prosjektet. Dødelighetsprosent ble beregnet ut fra antall fisk som ble satt ut i forhold til hvor mange som nådde slaktebenken. Dødeligheten ble fordelt på ulike dødsårsaker. Prosjektet fikk også opplyst om hvilket settefiskanlegg smolten kom fra. Totalt var det 61 matfiskanlegg fra 55 ulike settefiskanlegg som ble undersøkt. Totalt tilsvarte det 127 smoltgrupper. Det ble i alt satt ut 66 millioner fisk, og av disse ble 55 millioner slaktet. Det er et gjennomsnittlig svinn på 16 prosent, noe som tilsvarer i overkant av ti millioner døde fisk.

Variabel dødelighet hos matfiskanleggene

I følge Tangen sin presentasjon er det variabelt hvor høy dødeligheten er på de 61 matfiskanleggene som deltok i prosjektet. Omtrent fem prosent av matfiskanleggene hadde en dødelighet på over 30 prosent, omtrent 66 prosent hadde en dødelighet på mellom 10-30 prosent, mens omtrent 30 prosent hadde en dødelighet på under 10 prosent.

– Ikke for høyt fokus på sykdom, men muligens for lavt fokus på andre årsaksfaktorer til dødelighet

Ser vi på årsakssammenhengen til dødelighet skyldes det i 23,5 prosent av tilfellene smitte i sjø. Hele 38 prosent av fisken dør grunnet årsaker som kan kobles opp mot settefiskfasen, mens 37,5 prosent dør i grunnet lokalitetsforhold og håndtering.

– Det største fokuset i dag er rettet mot sykdom og smitte i sjøen, mens det i tillegg er to større faktorer som det kanskje i større grad også bør fokuseres mer på, sier Tangen. Snur vi litt på dette ser man at av all sjøsatt fisk av 2009-generasjonen i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal døde i 6,1 prosent grunnet faktorer som kan knyttes til settefisken, og seks prosent av all sjøsatt fisk døde grunnet forhold på lokaliteten eller håndtering. 3,8 prosent av all sjøsatt fisk døde grunnet sykdommer påført i sjøfasen.

Forebyggende tiltak

– For å forebygge svinn vil det blant annet være viktig å sjøsette en smolt som er “robust”. For å få til dette kan det være aktuelt at oppdretterne i større grad stiller krav til settefiskprodusentene, slik man oppnår å få sjøsatt flest mulig “robuste” smolt. Best mulig plassering av lokalitet har bestandig vært viktig for å få optimale forhold til fisken. Det vil også være viktig å drive smitteforebyggende tiltak ved for eksempel å påse riktig vaksinering og en hensiktsmessig lokalitetsstruktur. Til slutt vil jeg nevne at man også må ha fokus på skånsom håndtering i alle ledd i produksjonen.

Veie videre

– Det trengs først og fremst mer kunnskap. Dette kan vi få i form av videre forskning og kartlegging. Sykdommer i sjøfasen står for en relativt liten andel av dødeligheten, så det vil være viktig å også fokusere på andre årsaksfaktorer. Mattilsynet er i gang med å videreføre en kartlegging av dødelighetsårsaker hos laks og ørret til et nasjonalt nivå. Da vil man i også kunne se regionale forskjeller. Samtidig vil det nye prosjektet se på dødelighet i ulike perioder av sjøvannsfasen. Kartelggingen vil lette arbeidet med å finne ut hvor man bør rette fokuset for å redusere tap og gjennom det gi oppdretterne en mer bærekraftig økonomi. Det nasjonale kartleggingsprosjektet skal identifisere hovedårsaker til svinn i de siste generasjonene. Det vil omfatte laks og regnbueørret i hele Norge fra utsett i sjø og fram til slakting. Veterinær Hogne Bleie er ansatt som prosjektleder og startet opp i november i år.

Publisert: 07.12.2012 , 07.00


Siste saker

X