Vibecke Bondø, Salmonor. Arkivfoto.

Direktoratet sier nei til SalmoWell-konsept

SalmoTech AS har fått avslag på sin søknad om seks utviklingstillatelser for konseptet SalmoWell.

Fiskeridirektoratet fattet nylig ytterligere ett vedtak om utviklingstillatelser, og sa nei til konseptet SalmoWell.

SalmoTech AS mener at teknologien som utvikles i det omsøkte prosjektet vil bidra til å løse flere av de største miljø- og arealutfordringene i næringen: lakselus (og potensielle vannbårne trusler som AGD, alger og maneter), fiskehelse og fiskevelferd, organisk belasting og fôrforbruk på en miljøvennlig måte, skriver direktoratet i avslaget.

– Minst mulig håndtering

Bakgrunnen for SalmoWell-konseptet er et ønske om å produsere matfisk av laks med minst mulig håndtering og best mulig fiskevelferd, for å oppnå bedre tilvekst og lavere svinn. SalmoWell er et sammensatt konsept bestående av flere komponenter, og søker har som målsetning at utviklingen skal lede til et helhetlig kommersialiserbart konsept.

I prosjektet vil selskapet at disse fem punktene skal utvikles:

  • En ny type skjerm rundt noten, omtalt som «bioskjermen», for å kunne skille oppdrettsfisk fra kontakt med villfisk, parasitter og patogener. Bioskjermen skal holde på et ferskvannslokk.
  • En mer energieffektiv avsaltingsteknologi sammenlignet med dagens løsninger, og et flytende ferskvannslager omsluttet av en presenning i polyvinylklorid (PVC)
  • Systemer for vannbåren fôrtransport
  • Et regulerbart system for undervannsfôring som kan påvirke fiskens plassering i vannsøylen
  • Autonome droner med tilhørende sensorikk som aktivt overvåker vannkvalitet og tekniske komponenter

Fikk nei 

Søker mener at innovasjonshøyden i prosjektet skiller seg fra andre utviklingskonsepter, ved at fokus er rettet mot forebygging og ikke behandling. SalmoWell representerer i følge søker et teknologiløft som gir oppdrettsnæringen en alternativ produksjonsteknologi, som muliggjør forebygging av eksponering mot lusepåslag, AGD samt patogene bakterier og virus (som for eksempel PD), kommer det frem i saksdokumentene.

Direktoratet er derimot ikke enig, og skriver i avslaget at » Etter en vurdering av søknaden har Fiskeridirektoratet kommet til at det omsøkte prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», jamfør laksetildelingsforskriften §§ 22 annet ledd og 23b første og annet ledd. Fiskeridirektoratet avslår etter dette søknaden fra SalmoTech AS om 6 utviklingstillatelser».

Vibecke Bondø fra Salmonor er styreleder i SalmoTech, og selskapet ble foretaksregistrert i brønnøysundregistrene 30 juni 2016.

Publisert: 14.07.2017 , 09.47


Siste saker

X