Dr. grad om hummeryngel

Gro I. van der Meeren disputerer for dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen, tirsdag 27 mai 2003 med en avhandling om kultivering og overlevelse av hummeryngel.

Hun har studert økologi i yngelfasen hos hummer, fra de søker bunnen ca 2-10 cm lange i alderen 0-3 år. Det er til dags dato ikke påvist hummeryngel i naturen. Da det er slik yngel som er aktuell for utsetting til havbeite, er manglende kunnskap om dette et stort problem for en framtidig havbeitenæring. Avhandlingen er basert på dels feltstudier, dels småskala atferdsstudier. Den tar for seg håndtering av oppdrettsyngel før utsetting, betydningen av klørne og atferden på bunnen, særlig i forhold til skjul, rovdyr og konkurranse fra andre krepsdyr med samme døgnrytme og krav til skjul. Den demonstrerer at småskalastudier kombinert med feltstudier er et bedre konsept for å bygge opp innsikt, enn feltstudier alene. Avhandlingen viser at oppdrettsyngel har evner til læring. Yngel som var tilvant skjul i kun et par dager gjenfant skjulet betydelig raskere enn andre. Yngelen må akklimatiseres til sjøtemperatur før utsetting, for å kunne ta seg i akt og raskere finne skjul enn yngel som har opplevd temperatursjokk. Rovdyrtettheten er så stor om sommeren at utsettingene bør gjennomføres tidlig om våren, når vannet i tillegg er kaldt og fortrinnsvis unngå sandbunn. Kaldt vann og dagslys minsker hummerens aggressivitet og dermed muligheten for at de skader hverandre. I oppdrett kan hummer utvikle to sakseklør, der en er uvanlig lang. Dette for å kompensere for volumet av en høy, bred og kort knuseklo. Den unormalt lange kloa kan imidlertid brekke i kamp. Klørne har liten effekt som forsvar mot rovdyr, men er viktige for å oppnå høy sosial status, som igjen trengs for å erobre og holde på skjul. Vi finner ikke våre egne hummeryngel, men når vi sammenlikner dyrelivet i bunnsubstrat som foretrekkes av amerikanske hummeryngel på den amerikanske østkysten, finner vi i Europa at bunnen er fullpakket av krepsdyr som er ukjente i Amerika. Oppdrettyngel viser god evne til å kjempe om skjul mot slike konkurrenter. Konkurransen fører til at de oftere må ut av skjul og blir et lett bytte for rovdyr, noe som vil føre til høy dødelighet i sjøen. Men fremdeles gjenstår det å finne ut hvor hummeryngel faktisk oppholder seg i naturen. Personalia: Gro I. van der Meeren er født 1960 i Arendal og har gått mye av skolegangen i Bamble og Posrgrunn. Hun er utdannet cand. scient i økolog ved økologisk avdeling, Universitetet i Bergen i 1987 og har jobbet ved Havforskningsinstituttet, Senter for havbruk, Austevoll havbruksstasjon siden 1988. (Havforskningsinstituttet)

Publisert: 23.05.2003 , 07.40


Siste saker

X