Effektiv avl på torsk

Det er dokumentert genetisk variasjon i viktige produksjonsegenskaper hos atlantisk torsk. Grunnlaget for et effektivt avlsarbeid er derfor til stede.

En liten grad av samspill mellom genetikk og miljø gjør at det mest effektive man kan gjøre innen norsk torskeavl er å ha en stor avlspopulasjon som forsyner alle torskeprodusentene med genetisk materiale.

Bakgrunn og mål Målet for prosjektet ”Avlsarbeid for kostnadseffektiv kvalitetsproduksjon av oppdrettstorsk” var å dokumentere og kvantifisere genetisk variasjon for viktige produksjonsegenskaper og avklare om det er viktig å lage stedegne avlsprogram, for eksempel basert på henholdsvis kysttorsk og skrei. I 2001 ble det fanget inn foreldrefisk fra kysttorsk i Møre, Trøndelag og Helgeland, og skrei fra Vesterålen. Disse ble brukt til å produsere historiens første familiegrupper for Atlantisk torsk. En systematisk paringsstruktur muliggjorde genetiske analyser etterfulgt av genetisk seleksjon. Etablering av familiegruppene var en del av prosjektet ”Reproduction and Breeding in Marine Fish”. Representanter fra hver av familiegruppene ble plassert på lokaliteter langs kysten ved Bergen, Averøy og Bodø. Registreringer skulle gjennomføres ved 2-års alder og ved slakting. Tidligere var det gjort registreringer ved merking. Resultater Allerede ved 2-års alder kunne vi påvise genetisk variasjon i de viktige produksjonsegenskapene vekt, kjønnsmodning og ryggdeformiteter med arvegradsestimater på henholdsvis 0.51, 0.21 og 0.27, med noe variasjon mellom lokaliteter. Prosjekt: Avlsarbeid for kostnadseffektiv kvalitetsproduksjon av oppdrettstorsk Gjengitt med tillatelse fra Norges forskningsråd Les hele faktaarket

 

Publisert: 23.05.2007 , 09.08


Siste saker

X