Endring i kostholdsråd

Mattilsynet endrer kostholdsrådet for Saudafjorden. PAH-nivået i fjorden har sunket og rådet omfatter ikke lenger fiskelever. Området kostholdsrådet omfatter blir også redusert, melder Mattilsynet.

Rådet blir nå: ”Konsum av blåskjell fra innerst i Saudafjorden og ut til en rett linje mellom Molla i øst og Storskjær i vest frarådes”. Kostholdsråd for Saudafjorden ble først gitt i 1985 og har ikke blitt revurdert siden 1992. Rådet gis pga forurensning av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som stammer fra industri i området. PAH er en stoffgruppe som inneholder flere kreftfremkallende stoffer, deriblant benzo(a)pyren. Det er ønskelig å holde PAH inntaket så lavt som mulig ettersom enhver økning av inntak kan innebære en økt kreftrisiko. Det har imidlertid vært en klar nedgang i nivået av PAH i årene siden 1985. Den siste undersøkelsen som ble gjort er utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i 2001. Det er denne undersøkelsen som er grunnlaget for det nye kostholdsrådet. I undersøkelsen har man analysert prøver av blåskjell, fiskefilet, fiskelever og sedimenter for tungmetaller, PAH, PCB og dioksiner. Frem til nå omfattet rådet hele fjorden og inkluderte både fiskelever og blåskjell. NIVA undersøkelsen viser at det ikke lenger er grunnlag for å fraråde konsum av fiskelever. Også nivået av PAH i blåskjell har blitt redusert slik at den nå kommer inn under tiltaksgrensen for PAH i ytterste del av fjorden. Det er imidlertid ønskelig at man fortsetter å overvåke nivået av miljøgifter i Saudafjorden for å bekrefte at nivået av PAH fortsetter å synke.

Publisert: 02.02.2007 , 07.00


Siste saker

X