Marine Donut. Foto: ØDP.

Ett nei og to delvis avslag

Fredag 7.juli fattet Fiskeridirektoratet flere vedtak med avklaringer om utviklingstillatelser. Det ble avslag til Blue Salmon AS/ Øyfisk sitt konsept Fresh Water Blue Farm og og delvis avslag til Marine Harvest sitt Marine Donut prosjekt og delvis avslag til NRS/Aker.

Fiskeridirektoratet opplyste fredag 7.juli om at Blue Salmon AS/ Øyfisk AS har fått avslag på sin søknad om fire utviklingstillatelser for konseptet Fresh Water Blue Farm.

Etter en vurdering av søknaden har Fiskeridirektoratet kommet frem til at det omsøkte prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», jamfør laksetildelingsforskriften §§ 22, andre ledd og 23b, første og andre ledd. Søknaden avslås, skrive de.

Les hele avslaget her.

Delvis nei til Marine Harvests «Donut-prosjekt»

De skriver at Marine Harvest Norway AS har fått delvis avslag på søknaden om åtte tillatelser til utvikling av konseptet «Marine Donut» og Fiskeridirektoratet går videre med behandling av søknaden.

I avslaget skriver de at «Marine Harvest tar i søknaden sikte på å realisere et konsept med lukkede oppdrettsenheter i «Donut – form» for oppdrett av laks i industriell skala og skisserer uttesting av konseptet med åtte tillatelser. Ut fra de opplysningene som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser.»

De skriver også at de vil gå videre med behandling av søknaden med sikte tildeling av én eller flere utviklingstillatelser.

«Dette er ikke et bindende tilsagn. For at Fiskeridirektoratet skal treffe vedtak om tilsagn om en eller flere utviklingstillatelser må også den videre behandlingen støtte opp under at en realisering av prosjektet vil være i henhold til intensjonen med ordningen om utviklingstillatelser. Videre saksbehandling For å kunne gå videre med behandling av søknaden har Fiskeridirektoratet behov for mer informasjon fra søker».

Delvis nei til NRS og Aker

Norway Royal Salmon ASA og Aker ASA har også fått delvis avslag på søknaden om 15 tillatelser til utvikling av konseptet med halvt nedsenkbare offshore oppdrettsanlegg i stål.  Les mer om dette her. 

Fiskeridirektoratet melder at de går videre med behandling av også denne søknaden.

Publisert: 09.07.2017 , 13.02


Siste saker

X