Geir Andreassen

Evner Nofima å konkurrere om forsknings-oppdrag?

Visjonen om å styrke konkurransekraften i fiskeri- og havbruksnæringen står i skrikende kontrast til de krav og prinsipper som legges til grunn for finansieringen av Nofima.

Av Geir Andreassen Adm.direktør, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Etter myndighetenes plan skal det nye nasjonale forskningskonsernet Nofima være i drift fra 1. januar 2008. Nofima dannes gjennom en sammenslåing av Fiskeriforskning AS, Matforsk AS, Akvaforsk AS og Norconserv AS, og vil bestå av over 400 ansatte. I et nyhetsskriv fra Nofima (april 2007) leser vi at selskapets visjon er å styrke konkurransekraften i fiskeri- og akvakulturnæringen og matindustrien, basert på forskning i verdensklasse. Visjonen skal realiseres i tett samspill med næringen og skal være et forskningskonsern på næringens premisser. Problemet er at denne visjonen om å styrke konkurransekraften i fiskeri- og havbruksnæringen står i skrikende kontrast til de krav og prinsipper som legges til grunn for finansieringen av selskapet. Manglende sammenheng mellom liv og lære skal en lete lenge etter. Gjennom revidert nasjonalbudsjett har Nofima sikret seg lovhjemlet brukerfinansiering på om lag 100 millioner kroner pr år. Det nye forskningsselskapet, som altså skal styrke næringas konkurransekraft, har selv sikret seg 100 millioner i fast finansiering av brukerstyrte forskningsprosjekter. Midlene kommer fra de to næringsbaserte FoU-fondene som er etablert for landbruket og sjømatsektoren. Gjennom et politisk vedtak knyttet til finansieringen av Nofima skal midler fra Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) nå forvaltes på samme måte som landbruksnæringen forvalter sine forskningsmidler. Men å likebehandle forskningsmidlene i to næringer som opererer under totalt ulike nasjonale rammebetingelser, økonomiske virkemidler og markedsmessige forhold, er mildt sagt en diskutabel forutsetning. Regjeringen mangler rett og slett en faglig begrunnelse for at dette er fornuftig og relevant. Nofima har så langt valgt ikke å ha synspunkter på finansieringsspørsmålet, men henvist dette til en dialog mellom myndigheter og næring. Når revidert nasjonalbudsjett er vedtatt, må imidlertid Nofima ha en oppfatning av forholdet mellom selskapets visjon og målsetting, selskapets finansielle plattform, markedsmessige konkurransesituasjon og forholdet til brukernes premisser og interesser. Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) ser med interesse frem til denne diskusjonen. Slik denne saken nå fremstår, ser det ut til at det nye forskningsselskapet snarest må korrigere sin visjon og målsetting. Alternativt må det gjøres noe med de grunnleggende økonomiske forutsetningene for driften av Nofima. FHL mener at næringen er tjent med et slagkraftig forskningsselskap. Men finansieringsmodellen bryter med allmenne prinsipper om åpen konkurranse om forskningsoppdrag og den er heller ikke i tråd med interessene til en av næringssektorene som selskapet skal betjene. Modellen som er valgt er utelukkende basert på landbrukssektorens premisser. Å sitte på garanterte inntekter på 100 millioner kroner årlig til brukerstyrte forskningsprosjekter står i grell kontrast til den virkelighet fiskeri- og havbruksnæringen opererer i. Selv om Nofima skal være statseid, må selskapet som alle andre oppdragsfinansierte forskningsmiljøer innse at man skal bli en aktør i et marked. For å være der, må man sørge for å kunne levere den kvalitet og den typen forskning som kundene (blant andre vi i fiskerinæringen) etterspør. Først da kan Nofima konkurrere seriøst på en nasjonal og internasjonal arena.

Publisert: 04.06.2007 , 07.00


Siste saker

X