Fagmøte om IPN

FHL havbruk og VESO arrangerer fagmøte om IPN på Gardermoen. Utgangspunktet for møtet er at det nå er gjennomført et faglig dypdykk i all kjent kunnskap om IPN, koblet med en kartlegging av erfaringer om IPN i næringen.

På møtet vil kunnskapsstatus for IPN bli presentert, og danne utgangspunkt for diskusjon om hvilke strategier næringen og forvaltningen bør velge for å redusere IPN-problemene mest mulig. Utgangspunktet for denne satsingen på å øke kunnskapen om IPN var et møte i regi av Akvaveterinærenes Forening i oktober 2002. På dette møtet ble det konkludert med en del tiltak som burde iverksettes. Med økonomisk bistand fra Fiskeri og havbruksnæringens Forskningsfond og Norges Forskningsråd engasjerte FHL havbruk VESO til å foreta litteraturgjennomgang og kartlegging av erfaringer om IPN. Dette arbeidet er nå avsluttet, og rapportene vil være grunnlaget for møtet 20.november. Litteraturgjennomgangen er meget omfattende, og er utført av ledende eksperter på de ulike fagområdene. Fagmøtet vil være en arena for diskusjon om hvordan dette kunnskapsgrunnlaget kan gi næringen og forvaltningen rettesnorer for videre håndtering av IPN.

Publisert: 02.10.2003 , 09.27


Siste saker

X