Får utvidet myndighet lokalt

Det er nå gitt klarsignal til å starte et forsøksprosjekt der Fiskeridirektoratets regionkontor i Trøndelag får myndighet til å klarere lokaliteter for oppdrett utover oppdrettsloven.

? Region Trøndelag fikk i 2001 midler til å starte opp et treårig forsøksprosjekt, der hensikten er å få ned saksbehandlingstiden på søknader om nye lokaliteter til oppdrett. I tillegg er et av hovedmålene å få til bedre samordning og utnyttelse av offentlige ressurser, sier Ingunn Høyvik ved regionkontoret i Trøndelag. Utvidet myndighet Regionkontoret søkte i den forbindelse om myndighet til å fatte vedtak etter fiskesykdomsloven, havne- og farvannsloven og forurensningsloven i saker knyttet til godkjenning av nye lokaliteter for oppdrettsvirksomhet i prosjektperioden. Både Fiskeridepartementet, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet har gitt klarsignal til prosjektet. Foreløpig har Landbruksdepartementet gitt prosjektet vedtaksmyndighet etter fiskesykdomsloven § 7. Delegert vedtaksmyndighet etter forurensingsloven og havne- og farvannsloven er ventet like etter påske. Begrensinger Fiskeridirektoratets regionkontoret i Trøndelag har fått myndighet til å klarere lokaliteter for oppdrett av laks og ørret, skalldyr, pigghuder og marin fisk. Delegeringen omfatter såkalte kurante saker. ? Det er opp til Fiskeridirektoratets regionkontor å vurdere hvilke saker som betraktes som kurante. Ikke-kurante saker skal som før sendes til fylkesveterinæren for behandling, forklarer Høyvik. Delegeringen omfatter ikke yngelanlegg på land, og heller ikke klarering av lokaliteter for arter der det tidligere ikke er gitt tillatelser i Trøndelag. Også tillatelser til forskningsvirksomhet og samlokalisering av ulike arter skal fortsatt behandles av fylkesveterinæren. Sentralforvaltningen i Statens dyrehelsetilsyn vil være klageinstans for vedtak fattet av regionkontoret i Trøndelag.

Publisert: 14.04.2003 , 08.08

Mest lest


Siste saker

X