Felles bekymring

- Vi konstaterer at Fiskeridepartementet deler vår bekymring for den situasjonen havbruksnæringa nå er inne i. Det sier styreleder i FHL havbruk Lisbeth Berg-Hansen etter at en delegasjon fra FHL havbruk i går møtte Fiskeridepartementet. Hovedtema for møtet var næringas tøffe økonomiske og markedsmessige situasjon, nytildeling av 50 nye konsesjoner og neste års fôrkvoter.

– Vi har god tro for at departementet gir sin tilsutning til våre anbefalinger av neste års fôrkvote, sier Berg-Hansen. -Vi har argumentert hardt for at det nå ikke er tid for å øke den globale produksjonen av laks og ørret, men at vi samtidig må ivareta produsentenes behov for størst mulig fleksibilitet. Norske fiskeoppdrettere er avhengig av best mulig rammebetingelser skal de komme rimelig helskinnet gjennom den krisa de nå er inne i. Tilrådningen om fôrkvote for 2004 er behandlet både på styremøter i FHL havbruk og i FHL havbruks produksjonsutvalg. Tilrådningen har i tillegg vært drøftet med FHL havbruks distrikts- og regionlag. Styret i FHL havbruk ser meget alvorlig på dagens produksjons- og markedssituasjon. Styret er av den oppfatning at det må treffes effektive tiltak for å bedre tilpasningen mellom tilførsel og etterspørsel, for derigjennom å kunne bedre lønnsomheten i næringen. FHL havbruk vil anmode Fiskeridepartementet om å legge følgende til grunn ved utarbeidelse av høringsforslag om fôrkvote for 2004: – Det bør være en 0-vekst i fôrkvoten for laks for produksjonsåret 2004. Dette gir en fôrkvote per standard konsesjon på 852 tonn. – Det bør være en begrenset mulighet for forskuttering og overføring av fôr mellom 2003 og 2004 på inntil 5 % av inneværende års fôrkvote. Styret vil understreke at en slik begrenset overføringsmulighet anbefales pga den spesielle markedssituasjonen næringen nå står oppe i. Et permanent nivå for adgang til overføring må drøftes nærmere på et senere tidspunkt. – Et forslag på 5 % overføringsmulighet begge veier må suppleres med relevante og fleksible dispensasjonsmuligheter. Situasjoner som bør kunne gi adgang til søknad om overføring av fôr, og som i slike tilfeller ikke må begrenses til 10 tonn per 1.000 m3 konsesjonsvolum, kan være de følgende: – Tvungen sanering eller store tap på grunn av andre sykdommer enn ILA – Alvorlige tap på grunn av alger og maneter – Uforskyldt tap som følge av forurensing/utslipp beviselig påført fra andre – Uforskyldt tap som følge av andre hendelser beviselig påført av andre, f eks påkjørsel, havari, sabotasje, tyveri m v FHL havbruk vil i tillegg se det som ønskelig om det kan etableres en større fleksibilitet med hensyn til éngangsoverføring av fôr over kommune- og fylkesgrenser, herunder at dispensasjonsadgangen må utvides til å gjelde samme årsaksforhold som nevnt ovenfor vedrørende overføring av ubrukt fôrkvote, og at ordningen praktiseres liberalt. I tilfelle det er vanskelig å kunne akseptere en større fleksibilitet mht overføring av fôr over kommune- og fylkesgrenser, bør Fiskeridepartementet vurdere å endre forskriften slik at begrensningene ikke er knyttet til de gamle fylkesgrensene, men til regioner som omfatter flere fylker. Dette vil i hvert fall bidra til noe større fleksibilitet. FHL havbruks ansvarlige håndtering av næringens vanskelige økonomiske situasjon understreker viktigheten av at myndighetene ikke bidrar til å underminere dette arbeidet gjennom å tildele 50 nye konsesjoner. Dersom Stortinget og regjeringen viderefører sine planer om tildeling (salg) av 50 nye konsesjoner, så vil dette måtte få som konsekvens at den tilgjengelige fôrkvoten for laks til etablerte oppdrettere i 2004 blir redusert. I så måte bidrar dette til at etablerte aktører får en vesentlig forverring av sine rammebetingelser. Etter FHL havbruks oppfatning er dette et klart brudd på en forutsetning som har ligget til grunn både fra regjering og Stortinget om en balansert vekst fordelt på nye og etablerte aktører.

Publisert: 22.05.2003 , 09.04


Siste saker

X