Mekanisk avlusing illustrasjonsfoto. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

FHF: – FLS kan ivareta fiskevelferd og fjerne 76-100 prosent av all lus

Et FHF prosjekt har hatt som mål å dokumentere fiskevelferd og effekt mot lus. Veterinærinstituttet har hatt ansvar for å dokumentere denne effekten ved utprøving av Flatsetsund Engeneering AS sitt avlusingssystem om bord på flåten «Enabler One». Prosjektet er nå ferdig og resultatene viser god effekt, ifølge FHF.

– Mekanisk avlusing med FLS-avlusersystem viser at spyling av fisk kan fjerne mellom 81-100 % av de bevegelige lus og 76-90 % for kjønnsmodne hunnlus. Under forutsetning av at trenging av fisken fungerer godt, det er satt riktig innstilling av spyleren og laksen ikke er for stor eller skadet før behandling, så kan teknologien ivareta fiskevelferden. Det anbefales videre å benytte standardiserte scoringsprotokoller til evaluering – dette for å bygge opp tallmateriale som benyttes som grunnlag for når man av velferdsmessige årsaker må avbryte avlusingen, skriver FHF.

– Ved gjentatte avlusinger bør særlig gjeller, skjelltap og snuteskader følges opp nærmere. Prosjektleder, Veterinærinstituttet anbefaler, etter gjennomgang av FLS- avlusingssystemet, at øvre grense på fiskestørrelse settes til 3,8 kg. Det anbefales også å ta stikkprøver av fisken før/etter avlusing og under drift, for å sikre riktig innstilt utstyr som igjen sikrer god avlusingseffekt og fiskevelferd.

– Mekanisk behandling av laks for å fjerne lus er  en viktig metode og resultatene fra dette prosjektet kan danne mønster for hvordan og hvilke betingelser som er viktige for å lykkes, sier Kristian Prytz, fagsjef i FHF.

Prosjektet inngår i FHFs satsing for å sikre at lakselus i fremtiden skal kunne forebygges og kontrolleres uten særlig bruk av medikamenter. Det er viktig å fortsette å systematisere og dokumentere erfaringer man gjør seg i praktisk bruk for å få et større erfaring og sammenligningsgrunnlag til andre håndteringssystem og avlusingsmetoder.

Publisert: 03.05.2017 , 11.47


Siste saker

X