Fiskeristøtten fordelt

Fiskeridepartementet har fastsatt fordelingen av rammen avsatt til fiskeristøtte for 2004. Innenfor den samlede rammen på 85 millioner kroner pluss 4 millioner overført fra tidligere år, er støtte til strukturtiltak i kystflåten, føring, garantilott og selfangst prioritert, melder Fiskeridepartementet.

Det avsettes 35 mill kr til strukturtiltak, som innebærer en 50% deling mellom staten og næringa til Strukturfondet. Det avsettes 25 mill kr til føring av fisk, og 11 mill kr til garantilottordningen som blir videreført med samme satser som i 2003. De ufordelte midlene på 18 millioner kroner skal blant annet dekke tilskudd til selfangst. Det gis ut over avtalerammen støtte på 3 mill kr til stiftelsen RUBIN for videreutvikling av biprodukter. – Det var for stor avstand mellom Fiskarlagets krav og det mulighetsrommet regjeringens stramme budsjett tillot, til at vi kunne bli enige om en avtale. I den situasjonen har jeg valgt å fremme den langsiktige målsettingen om å styrke lønnsomheten i flåten gjennom å prioritere bevilgningen til Strukturfondet, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen. – I tillegg har jeg så langt det har vært mulig innenfor rammen, i tråd med føringene fra budsjettbehandlingen i Stortinget, prioritert føringstilskudd og reservert nødvendige midler for å kunne gjennomføre en nødvendig selfangst, sier fiskeriministeren.

Publisert: 22.12.2003 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X