Fjord Seafood nedskriver 230 mill. kroner

Engangsnedskrivninger på 230 millioner kroner i andre kvartal bidrar sterkt til å gi Fjord Seafood et resultat før skatt på vanvittige - 323,4 millioner kroner.

Fjord Seafood oppnådde en omsetning på 994,0 millioner kroner og et driftsresultat på ?278,9 millioner kroner etter avskrivninger og nedskrivninger i andre kvartal 2003. Det er foretatt engangsnedskrivninger på 230,0 millioner kroner i kvartalet. Resultat før skatt endte på ?323,4 millioner kroner. Konsernet har iverksatt en omfattende restrukturering av den norske virksomheten og en nedskrivning på 140,0 millioner kroner er foretatt i forbindelse med dette i andre kvartal 2003. Fjord Seafoods omsetning på 994,0 millioner kroner var 17,9 millioner kroner svakere sammenlignet med samme periode i 2002. Driftsresultatet på ?278,9 millioner kroner etter avskrivninger er 215,3 millioner kroner lavere sammenlignet med andre kvartal i fjor. Ser en bort fra avskrivingene ble driftsresultatet i kvartalet ?48,9 millioner kroner, som er 14,7 millioner kroner bedre enn andre kvartal 2002. Resultatet før skatt på ?323,4 millioner kroner er 208,2 millioner kroner svakere enn tilsvarende periode i fjor. Selskapet hadde netto finanskostnader i andre kvartal 2003 på 44,5 millioner kroner, en bedring på 7,0 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal 2002. Ved utgangen av andre kvartal 2003 var den bokførte egenkapitalen 1 880,6 millioner kroner, tilsvarende en andel på 35,8% av totalkapitalen, mens tilsvarende tall for første kvartal 2003 var 2 137,0 millioner kroner og 39,2%. Netto rentebærende gjeld var ved slutten av andre kvartal 2003 2 647,3 millioner kroner, en økning på 128,8 millioner kroner fra første kvartal 2003. Den bokførte verdien av totale eiendeler var ved utgangen av andre kvartal 5 249,8 millioner kroner, hvilket er 206,4 millioner kroner lavere enn ved utgangen av første kvartal 2003. Nordea har akseptert at selskapet ikke oppfyller resultatkravet som stilles til forholdet EBITDA/NIBD i andre kvartal 2003. Farming divisjonen oppnådde en omsetning på 569,6 millioner kroner i andre kvartal 2003, som tilsvarer en nedgang på 183,3 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal i fjor. Dette skyldes til dels de lave prisene på laks i det europeiske markedet. Driftsresultatet endte på ?267,8 millioner kroner, hvilket er 236,0 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Resultatet er belastet med nedskrivninger på varelager i Norge på 90,0 millioner kroner og nedskrivning av anleggsmidler på 140,0 millioner kroner. For konsernets VAP divisjon (videreforedlede produkter) er tallene sammenlignet mot pro forma 100 prosent tall for Pieters i 2002. Divisjonen oppnådde en omsetning på 473,3 millioner kroner i andre kvartal 2003, som er 14,0 millioner kroner lavere enn samme kvartal 2002. Driftsresultatet endte på 1,9 millioner kroner, hvilket er 4,5 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Konsernsjef Helge Midttun sier selskapet tar grep for å bedre driften fremover. – De rekordlave lakseprisene har medført store utfordringer for selskapet, men Fjord Seafood har satt i gang en rekke tiltak som skal bidra til å kutte kostnader og oppnå lønnsom drift. – Det er gledelig å konstatere at markedet i USA utvikler seg i riktig retning og den positive effekten dette har for vår chilenske virksomhet.

Publisert: 22.08.2003 , 08.39


Siste saker

X