Flerkultur kan frigjøre sjøareal

Store frigjorte sjøareal kan bli resultatet av samlokalisering av ulike oppdrettsarter. Vel og merke dersom blåskjell og laks eller torsk og laks kan leve sammen uten for store sykdomsproblemer.

I samlokaliseringsprosjektet ble det sommeren 2001 etablert fem samdriftslokaliteter for blåskjell og laks i Nord- og Sør-Trøndelag. Her ville en blant annet undersøke om blåskjell er bærere av smittestoffer som gjør laksen syk, pluss prøve ut en del driftstekniske løsninger. Og hittil har det gått bra. For tynt ?Vi har hatt ett tilfelle av IPN på laksen siden vi startet. Men ingenting ble påvist i skjellene, sier Ellen M. Hoel. Hun er prosjektleder ved Fiskeridirektoratet region Trøndelag. IPN er et virus, infeksiøs pankreasnekrose. Ifølge Hoel er datagrunnlaget ennå for tynt til å kunne ha noen statistisk verdi, men hun regner med at dette vil bedre seg ved prosjektavslutning senhøstes neste år. For å sikre et bedre grunnlag har man dessuten utvidet forsøket til andre fylker, som Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Torsk og laks Det er også åpnet for samdrift mellom torsk og laks. Den første torsken er alt gått i sjøen ved et lakseanlegg i Sør-Trøndelag. Om noen uker kommer flere etter. ? I motsetning til hos laks og blåskjell, rammes laks og torsk av de samme sykdommene. Det vil derfor bli spennende å se hva som skjer i samlokaliteter der artene ligger forholdsvis tett opp til hverandre, sier Hoel. Driftserfaring Hun mener at det fortsatt er mye usikkert når det gjelder oppdrett av torsk, men mener slik samlokalisering, der driftsapparatet på forhånd er intakt, vil gjøre det mer interessant for oppdretteren fordi han/hun kan begynne i småskala. Det blir mulig å sette ut 10 000 torskeyngel i stedet for flere hundre tusen. ? Dette prosjektet dreier seg også om å skaffe seg driftserfaring, sier Hoel. Canada Norge har også utvekslet erfaringer med Canada i forbindelse med samlokaliseringsprosjektet. Der er de kommet litt lenger og har faktisk gjort flere lovende funn. Blant annet har de funnet ut at blåskjell i nærheten av lakseanlegg vil ha 20 prosent mer muskelinnhold enn normalt, samt at veksttiden er kortet ned med mellom fire og seks måneder. Etter halvannet år har man heller ikke funnet antibiotika i skjell som ligger kloss i lakseanlegget. Arealutnyttelse ? Dette handler først og fremst om arealutnyttelse. Det begynner å bli trangt langs kysten for oppdrettslokalitetene. De veterinære avstandskravene er ofte flaskehalsen når det gjelder tildeling av lokaliteter for nye arter som skjell og torsk. Finner man ut at det er forsvarlig å drive samlokalisering både smitte- og ernæringsmessig, har vi plutselig mye mer plass i havet, mener Ellen M. Hoel. Samlokaliseringsprosjektet har en total budsjettramme på 2,5 millioner kroner over tre år. Det avsluttes til neste år. (Fiskets Gang)

Publisert: 29.04.2003 , 09.28

Mest lest


Siste saker

X