For korte frister

Fiskeridirektoratet mener fristene for konsesjonstildelingen 2003 er for korte. Det foreslås også at tildelingen gjennomføres innenfor dagens regionstruktur i direktoratet, og ikke ut fra den nye som trer i kraft ved årsskiftet.

Diskeridepartementet foreslår i sitt utkast til ny forskrift om tildeling av matfiskkonsesjoner for laks og ørret i sjøvann at konsesjonene i denne runden skal deles ut innenfor den regionstrukturen som vil gjelde for Fiskeridirektoratet fra 1. januar 2004. Direktoratet påpeker imidlertid at å foregripe omorganiseringen av regionkontorene innebærer praktiske problemer i forbindelse med saksbehandlingen, skriver Fiskets Gang. Praktisk problem Det pågår en prosess i Fiskeridirektoratet for å finne den beste organiseringen av de ulike virksomhetsområdene og den mest effektive oppgaveløsningen innenfor den nye organiseringen – geografisk fordelt innenfor sju regioner. Sett i sammenheng med at departementet legger opp til en meget rask saksbehandling med tildeling allerede i desember 2003, påpekes det av Fiskeridirektoratet at dette kan bli et praktisk problem. Derfor ønsker Fiskeridirektoratet at konsesjonene fordeles og tildeles med utgangspunkt i dagens regionstruktur. Uten kommunal tilknytning Det oppfattes imidlertid som en fordel at de enkelte konsesjonene fordeles uten tilknytning til på forhånd bestemte kommuner, fordi denne ordningen blant annet bør kunne gi søkere bedre mulighet til å samlokalisere med egne eller andres eksisterende konsesjoner. Dette vil igjen kunne føre til større fleksibilitet enn ved forrige tildelingsrunde, skriver Fiskeridirektoratet i utkast til forskrift som er sendt departementet. For korte frister Fiskeridirektoratet mener også at departementet har lagt opp til for korte tidsfrister. Etter planen skal konsesjonstildelingen skje i desember 2003. Det innebærer at utlysningen må skje senest i midten av oktober. For det første gir dette søkerne dårlig tid til å utforme søknaden sin. Videre får regionkontorene svært dårlig tid til å behandle søknadene. Vi er bekymret for at et slikt løp vil kunne gå ut over kvaliteten på behandlingen av søknadene. Fiskeridirektoratet ber derfor departementet vurdere muligheten for å forlenge behandlingstiden. Urealistisk krav Fiskeridirektoratet er i utgangspunktet enig i at det stilles krav til lånetilsagn i de tilfellene der slik finansiering er nødvendig. Dette vil gjøre vurderingen av søknadene i forhold til kriteriet om økonomisk evne lettere enn ved forrige tildelingsrunde. Men det synes urealistisk for søkerne å skulle skaffe lånetilsagn og utforme en god søknad i løpet av den korte søknadsfristen det er lagt opp til, og dette kravet ser derfor ut til å favorisere søkere som har egenfinansiering. Videre ønsker Fiskeridirektoratet en klargjøring i merknadene av hva lånetilsagnet er ment å omfatte.

Publisert: 14.10.2003 , 07.00

Mest lest


Siste saker

X