Foreslår nye krav til oppdrettsanlegg

Fiskeridepartementet har nå sendt ut et høringsforslag om nye krav til teknisk standard for anlegg som brukes i oppdrettsvirksomhet. Formålet er å begrense rømning av fisk.

Bakgrunnen for forskriften er at rømning av fisk fra oppdrettsanlegg representerer et av de største problemene for miljøet og oppdrettsnæringen. Dette har sammenheng med at rømt oppdrettsfisk, spesielt laks, kan skape problemer for villaksbestanden blant annet gjennom å påføre villaksen negative genetiske og økologiske effekter. Rømning representerer også en økonomisk kostnad for oppdrettsnæringen ved at de mister fisk og ikke minst at rømning kan gi næringen dårlig ry. Dårlig rykte kan påvirke næringens markedsmuligheter. Godkjenning og kontroll Det nye regelverket, også kalt NYTEK-forskriften, baserer seg i stor grad på at godkjenning og kontroll settes ut til private aktører som sertifiserings- og inspeksjonsorganer. Videre er det i forslaget krav om at disse skal være akkrediterte. Bakgrunnen for dette er at en ønsker en bekreftelse fra en uavhengig tredjepart om at produktet eller tjenesten tilfredstiller kravene i den aktuelle standarden. Økonomiske konsekvenser For oppdretterne vil de økonomiske konsekvensene være knyttet til: å få gjennomført en lokalitetsklassifisering eventuelt å skaffe til veie et dugelighetsbevis merkostnader ved en generell prisstigning på oppdrettsutstyr eventuell utskiftning av oppdrettsutstyr for å oppfylle bestemte krav En eventuell innføring av det nye regelveket kan føre til at salget av brukt oppdrettsutstyr vil midlertidig reduseres. Samtidig skal det nye regelverket bidra til at den enkelte næringsutøver får reduserte driftskostnader ved at antall rømningsepisoder reduseres. Dessuten vil reduserte rømningstall kunne gi oppdrettsnæringen et bedre omdømme, noe som er strategisk viktig for næringen. Vern av villaksen Villaksressursene representerer ikke bare en egenverdi, men også en samfunnsøkonomisk verdi. Det nye regelverket har som hovedformål å gi denne ressursen et bedre vern gjennom et redusert antall rømt fisk. Tilsvarende tiltak som vern av nasjonale laksefjorder har en beregnet nytteverdi på omtrent en milliard kroner i året. NYTEK-forskriften vil kunne realisere og oppdrettholde denne nytteverdien. Fiskeridirektoratet har frist til 23. juni til å gi sitt svar på høringsutkastet, skriver nettstedet Fiskets Gang.

Publisert: 17.06.2003 , 08.42


Siste saker

X