Planskisse som viser anleggsområdet, samt planlagte utslipp og sjøvannsinntak til anlegget for produksjon av laks på Årskog i Fitjar. Illustrasjon: KB

Første søknad om landbasert matfisk i Hordaland – går for 10 000 tonn

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS (KF) er de første som søker vederlagsfrie løyver for matfisk på land i oppdrettsfylket. De planlegger stort RAS-anlegg med flere avdelinger som kan gi hele 70 nye arbeidplasser.

KF skriver i søknaden til Hordaland Fylkeskommune at vil etablere et landanlegg for lakseproduksjon på Årskog industriområde i Fitjar kommune. Her har blant annet Vest Aqua Base som driver oppdrett av rognkjeks også etablert seg.

–  I anlegget vil en produsere laksefisk i ulike størrelser, fra postsmolt til slakteklar fisk. Det søkes om en årsproduksjon på 10 000 tonn fisk i ulike størrelser, tilsvarende rundt 10 millioner individer, skriver selskaper i søknaden.

De skriver imidlertid samtidig at da det nå er anledning til å produsere fisk av alle størrelser i et landbasert anlegg, er en endelig produksjonsplan ikke fastspikret på søknadstidspunktet. De har derfor skissert to eksempler på en produksjonsplan.

– En eksemplifisert med to innsett på fem mill stk fram til levering av postsmolt på ett kg og ett innsett på to millioner fisk fram til levering for slakt på rundt fem kg.

Oversikt over resirkuleringsanlegget sine ulike avdelinger og kar slik som det framstår på søknadstidspunktet. Illustrasjon: KB

RAS-anlegg

Anlegget planlegges bygget som et resirkuleringsanlegg med bruk av UV-behandlet sjøvann, og produksjonen skal foregå innendørs i tette bygninger i fem separate haller med 3 – 10 stk 16 m kar i hver hall som har sin egen resirkuleringsenhet.

–  Anlegget skal bygget slik at fiskegrupper kan holdes adskilt. I resirkuleringsanlegget vil vannforsyningen bestå av 98 % resirkulert vann og to % nytt vann.

Anlegget skal ha sitt sjøvannsinntak via en rundt 800 meter lang 1000 mm ledning som skal ligge på rundt 70 meters dyp nordvest for Bleikjene i Fitjarvika.

– Karkapasiteten for tilvekst i resirkuleringsanlegget vil foregå i til sammen 34 stk 16 m kar med vannhøyde 4,5 m. Hvert kar rommer 905 kubikkmeter, og samlet karkapasitet blir da 30.770 kubikkmeter.

50-70 nye arbeidsplasser

En nyetablering av anlegget påpekes det vil styrke det lokale næringsgrunnlaget og bidra til å skape mange nye arbeidsplasser i distriktet.

– Det ventes at anlegget vil kunne skape mellom 50 og 70 arbeidsplasser når anlegget er fullt utbygget og biogassanlegget på plass. Anlegget vil således bli også gi et svært viktig bidrag til lokal sysselsetting i området.

– I tillegg kommer ringvirkningene ved økt kjøp av lokale varer og tjenester innad i kommunen samt at matfiskanleggene som mottar postsmolten vil får tilført en stor og robust settefisk som vil gi redusert produksjonstid i sjø, redusert svinn, redusert tidsrom for lusepåslag og økt lønnsomhet.

Flere vil bygge på land

Selv om KF er de første til å søke om en slik tillatelse i Hordaland, er flere andre selskaper andre steder i landet også i planlegging- og etableringsfasen av matfiskanlegg for laks på land. Den siste som fikk tillatelsen i boks er Bulandet Miljøfisk fra Sogn og Fjordane. Tillatelser er også blant annet delt ut i Oslo, Telemark, og Møre og Romsdal.

Fredrikstad Seafoods er selskapet som ligger nærmest oppstart av matfisk produksjon på land i Norge.

  • Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS (KF) driver i dag  oppdrett av matfisk av laks og ørret i Sunnhordaland (Austevoll, Fitjar og Stord) og Nordhordland (Austrheim). De har også eierinteresser i et settefiskanlegg i Kvam.

Les også: 

 

Publisert: 10.10.2017 , 13.00


Siste saker

X