Frigjøre likviditet

Mange selskaper i den norske fiskerinæringen er i løpet av de siste årene kommet i en posisjon med store likviditetsutfordringer og betalingsvansker.

Artikkelen er skrevet av manager Joar Welde i Ernst & Young Corporate Finance. Han har selskaper med finansielle problemer som hovedområde og er nasjonal koordinator for Ernst & Youngs Corporate Restructurings gruppe. Dette som en konsekvens av endringer i markedsforhold (tilbud/etterspørsel) og at selskapene fokuserte «kun» på vekst i siste halvdel av 1990-årene. Det var lite fokus på kostnader og likviditet. Dagens situasjon har medført at selskapene må gjennomføre kraftige kostnadsreduksjoner, salg og nedleggelse av virksomheter og anlegg. Dette viser seg ofte å ikke være tilstrekkelig, da det er tidkrevende og kan medføre store likviditetsmessige utfordringer. Lite fokus på likviditetsområdet åpner opp for at flere selskaper også kan frigjøre likviditet gjennom arbeidskapitalforbedringer. Investorenes og bankenes skepsis til næringen gjør det vanskelig for selskapene å forbedre sin likviditet gjennom egenkapital- og fremmedfinansiering. Arbeidskapital Ernst & Young har internasjonalt de siste to årene fokusert på å bistå selskaper med å frigjøre likviditet gjennom arbeidskapitalforbedringer. Hovedfokus for vårt arbeid er forbedring av kundefordringer, leverandørgjeld og varelager. Det er stor variasjon mellom ulike bransjer hva som legges til grunn som norm for vurdering av arbeidskapital. Vårt arbeid har vist at det også er signifikante forskjeller mellom selskaper i samme bransje. Fiskerinæringen og spesielt oppdrettsnæringen er historisk en næring med høy arbeidskapital gjennom høy binding i varelager og kundefordringer. Flere av de store selskapene i næringen har i vekstperioden hatt en økning i gjennomsnittlig antall dager utestående kundefordringer og nedgang i gjennomsnittlig antall dager kredittid til leverandørene. For de største selskapene utgjør dette ekstra kapitalbinding på mange hundre millioner kroner. Hvordan frigjøre kapital Ved tradisjonell kostnadsreduksjon er mangel på gjennomføringskraft en av hovedårsakene til at man ikke oppnår de resultater som er forventet, og at man ikke får gjennomført alle vedtatte reduksjoner. Mange selskaper med finansielle problemer kommer også for sent i gang med tiltak for å forbedre likviditeten. Dette kan skyldes mange forhold. Slik som manglende fokus på likviditet, manglende oversikt, mangelfulle prosedyrer, kapasitet og kompetanse. Ernst & Young har gjennom sin internasjonale erfaring utviklet en metodikk (fig 1) og kompetanse som hjelper selskaper på en effektiv måte å gjennomføre forbedret restrukturering og likviditetsstyring. Som resulterer i forbedret likviditet, bedre prosedyrer og økt kompetanse. Hvordan gjennomføre prosessen Arbeidskapitalfrigjøring er en «hands on» prosess hvor det første som gjøres er å beregne potensialet for likviditetsfrigjøring. Gjennom intervju av nøkkelpersonell, gjennomgang av regnskap og bruk av vår metodikk får man i løpet relativt kort tid oversikt over muligheter for mulige forbedringer. I forbindelse med denne prosessen (fig 2) utarbeides en liste over forslag til løsninger for å avdekke hovedårsakene til problemene. Prosessen med kapitalfrigjøring gjennomføres vanligvis over tre faser. Fase 1 omfatter beregning av potensial for kapitalfrigjøring og gjennomføres på et kort tidsperspektiv. Fase 2 omfatter en utarbeidelse av handlingsplan. Prosessen med å frigjøre likviditet starter i denne fase. Fase 3 består av implementering av nye rutiner for likviditetsstyring, inkludert opplæring av organisasjon. I forbindelse med arbeidskapitalfrigjøring er det fokus på å redusere «cash to cash» tiden. For å få redusert denne optimalt er det anslagsvis over 20 områder som normalt kan forbedres. Erfaringsmessig er kundefordringer og leverandørgjeld de områdene man på kort tid kan gjennomføre endringer med signifikant frigjøring av kapital. Kriterier for suksess Hovedkriterier for suksess med likviditetsforbedringer er gjennomføringskraft og tempo (fig 2). For å oppnå dette må selskapet være sterkt delaktig i prosessen, samtidig som man må ha en ansvarlig prosjektleder for å drive prosessen. Hvorfor benytte seg av ekstern rådgiver Ernst & Youngs erfaring er at bruk av ekstern rådgiver har følgende fordeler for selskaper: ? Rask frigjøring av likviditet ? Skaffer tilstrekkelig finansiell handlefrihet for langsiktige strategiske tiltak ? Prosjektledelse med gjennomføringskraft ? Ledelsen får frigjort tid til å gjennomføre andre løpende/presserende oppgaver ? Overføring av kunnskap til selskapet ? Vedvarende endringer implementert Ernst & Young har erfaringsmessig internasjonalt oppnådd 20?40% reduksjon av arbeidskapital på kort sikt.

Publisert: 08.07.2003 , 09.16

Mest lest


Siste saker

X