Lisbeth Berg-Hansen

Garanterte fartøyskvoter i fisket etter kongekrabbe

Fiskeri- og kystdepartementet gjennomfører reguleringer for fangst av kongekrabbe. Det går nå over fra maksimalkvote til fartøyskvoter.

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt reguleringer for fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26°Ø. – Overgang fra maksimalkvoter til garanterte fartøykvoter vil gi større forutsigbarhet og tilrettelegge for at fangstinnsatsen kan strekkes ut i tid, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Det kommende reguleringsåret vil løpe fra 1. august 2012 til 31. juli 2013. Det tildeles nå garanterte fartøykvoter, og det vil være anledning til å fangste kongekrabbe hele året. Det åpnes for at fartøy opp til 15 meter kan delta i åpen gruppe (mot 13 meter inneværende sesong). Reguleringene er fastsatt etter samråd med Sametinget.

For reguleringsåret 2012/2013 får fartøy med eier på blad B pr. 1. januar 2012 en fartøykvote på 2,3 tonn lytefrie hannkrabber, mens øvrige fartøy med adgang til å delta får en fartøykvote på 1,15 tonn. Dette innebærer at garanterte kvoter for de enkelte fartøy reduseres med i underkant av 10 % sammenlignet med 2011/2012, noe som har sammenheng med redusert totalkvote.

Fakta om reguleringene i det kvoteregulerte området:

•Totalkvoten er på 900 tonn hannkrabber, herav 100 tonn skadede hannkrabber, samt 50 tonn hunnkrabber.

•Totalkvoten fordeles som garanterte fartøykvoter, og det er lagt til grunn en overregulering på vel 20 % gitt samme deltakelse som inneværende reguleringsår.

•Fartøy med eier på blad B pr. 1. januar 2012 får en fartøykvote på 2,3 tonn lytefrie hannkrabber, mens øvrige fartøy med adgang til å delta får en fartøykvote på 1,15 tonn. Det skilles ikke på fartøy i lukket og åpen gruppe.

•Det gis tilleggskvoter på inntil 9 % skadede hannkrabber og 5 % hunnkrabber, beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe pr. uke.

•Minstemålet på 130 mm skjoldlengde videreføres.

•Fartøy som skal delta i åpen gruppe i den kvoteregulerte fangsten skal fremstilles for kontroll for Fiskeridirektoratets regionkontor, og være godkjent før de kan delta.

•Fartøy med adgang til å delta i den kvoteregulerte fangsten må, etter oppstart av fangst i det regulerte området, først ha endelig avsluttet (og landet) fangsten i det regulerte området før det kan delta i fangst utenfor det regulerte området. Ved eventuell refordeling av kvote vil refordelt kvantum likevel kunne fangstes i det kvoteregulerte området.

•Dersom kongekrabbe fangstet utenfor det kvoteregulerte området skal landes innenfor det regulerte området, må landing skje direkte fra fartøy til anlegg som er godkjent av Mattilsynet og registrert i Fiskeridirektoratets register over godkjente kjøpere. Denne bestemmelsen er allerede trådt i kraft.

Publisert: 02.07.2012 , 07.00


Siste saker

X