Mattilsynet logo 1 til 1,5

Gjennomgår regelverket for oppdrett av ferskvannsfisk

Mattilsynet har fått oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet om å ta en gjennomgang av fiskehelse- og velferdsregelverket med sikte på å forenkle og forbedre regelverket slik at det bedre kan legges til rette for ferskvannoppdrett.

Med ferskvannsoppdrett har definert dette til «landbasert produksjon som har avløp til ferskvann, eller merdbasert produksjon i ferskvann».

Oppdraget er begrenset til oppdrett av røye, regnbueørret og ørret for matfiskproduksjon, men er på enkelte områder også relevant for settefiskproduksjon.

Deler av regelverket som regulerer fiskehelse og fiskevelferd, har først og fremst vært utarbeidet med tanke på den tradisjonelle havbruksnæringen, og har i liten grad vært vurdert for ferskvannsoppdrett i innlandet. Mattilsynet vil foreslå å rette opp eventuelle uklarheter, mangler og flaskehalser i regelverket for oppdrett av ferskvannsfisk samtidig som nødvendige hensyn til fiskehelse og fiskevelferd ivaretas.

Underveis i arbeidet vil Mattilsynet bl.a. innhente en risikovurdering fra Vitenskapskomitéen for mattrygghet (VKM).

Les mer på Mattilsynets sider

Publisert: 27.03.2013 , 07.42


Siste saker

X