Havnesamarbeid i Østfold

Fiskeriminister Svein Ludvigsen fikk fredag 24. januar overlevert rapporten som skal danne grunnlaget for et felles havneselskap i Østfold. Rapporten anbefaler at det etableres et interkommunalt havnesamarbeid i Østfold mellom Moss kommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Halden kommune med virkning fra 1. januar 2004.

«Arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Fiskeridepartementet har handlet raskt. Jeg er meget fornøyd både med innholdet i rapporten og med fremdriften i saken. Dersom nå alle gode krefter forenes, er det mye som tyder på at et felles havneselskap i Østfold kan spilles inn i arbeidet med Nasjonal transportplan 2006-2015,» sier fiskeriminister Svein Ludvigsen. Fiskeridepartementet vil nå sende ut rapporten til berørte parter, og fiskeriministeren vil samtidig ta initiativ til møte mellom aktuelle kommuner, fylkeskommunen og havnene i Østfold. Regjeringen mener det bør utvikles ulike tyngdepunkt for containerisert gods i Oslofjordregionen, og at det er nødvendig med formelle samarbeidsstrukturer innenfor og mellom tyngdepunktene. På bakgrunn av dette fikk Borg havn i oppdrag av Fiskeridepartementet å igangsette og lede arbeidet med å få etablert et havnesamarbeid i Østfold. I oppdragsbrevet ble det pekt på at resultatet av arbeidet bør foreligge så raskt at det kan inngå i arbeidet med Nasjonal transportplan 2006-2015. Borg havn nedsatte en administrativ arbeidsgruppe som har utarbeidet et forslag til havnesamarbeid i Østfold. Arbeidsgruppen presenterte sin rapport for fiskeriministeren 24. januar 2003, hvor det bl.a. anbefales følgende: Etablering av et interkommunalt havnesamarbeid mellom Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss kommuner, kalt Østfold Havn IKS Hver av kommunene har en eierandel i Østfold Havn IKS på 25% Hver kommune skal være representert i havnestyret med samme antall medlemmer En forutsetning for etablering av Østfold Havn IKS, er at dagens kommunale havner, samt Borg Havn IKS, opphører samtidig med at det nye havnesamarbeidet etableres Arbeidsgruppen har utarbeidet et forslag til selskapsavtale, og anbefaler også at det etableres et havne- og logistikkfellesskap i Østfold, kalt HA-LO, som skal fungere som et formelt samarbeidsorgan mellom Østfold Havn IKS og havnebrukerne.

Publisert: 29.01.2003 , 09.06


Siste saker

X