Heftig fiskeridebatt i Bodø

Alt lå til rette for en debatt om allemannseie eller rikmannsklubb på Høgskolen i Bodø sin Fiskeridag. Inntil fiskeindustriens og fiskernes representanter fikk ordet.

Studentforeningen Nugla hadde regien, og hadde lagt opp til en bred debatt om allemannseie eller rikmannsklubb i norsk fiskerinæring. Men intensjonen om en omfattende ordveksling mellom paneldeltakerne ble nærmest borte i en heftig debatt mellom Christen Mordal og Reidar Nilsen, representanter for henholdsvis fiskeindustrien og Norges Fiskarlag. Eiendomsrett. Ikke uventet oppsto det uenighet om virkemidler og mål mellom disse to «ytterpunktene» i norsk fiskerinæring, og selv om utgangspunktet for begge er økt lønnsomhet, er synspunktene helt ulike på hvordan lønnsomhet kan oppnås. Med dette som utgangspunkt ble store deler av debatten preget av synspunktene til de to «kamphanene», som i første rekke er uenige om hvem som bør ha eiendomsrett til fiskeflåten, og når fisket bør skje. Mordal ønsker at en større eierandel av fiskeflåten skal over til fiskeindustrien, for på den måten å sikre mer stabile leveranser hele året. Dette ble blankt avvist av Norges Fiskarlag og Reidar Nilsen, som henviste til at noe av årsaken til fiskerinæringens suksessfaktor er nettopp at fiskerne eier båtene, mens industrien foredler råstoffet. Subsidier. Men til tross for Mordal og Nilsens sterke uenighet under den to timer lange debatten, også de øvrige paneldeltakerne kom med klare synspunkter på utviklingen i norsk fiskerinæring. – Vi er i ferd med å få en svært uheldig utvikling i Norge i dag. Norske fiskeressurser forsvinner ubehandlet ut av landet, samtidig som vi i stadig økende grad opplever omsetting av kvoter. Etter min mening må vi gjennomføre et sett av regler om vi skal bevare bærekraftige kystsamfunn, blant annet utnytte naturens sesongssvingninger og fjerne alle subsidier til fiskeindustri, fryseanlegg og oppdrettsnæring, mente professor Ola Flåten ved Norges Fiskerihøgskole, en av innlederne som fungerte som motvekt til harde utfall mellom næringens egne representanter. Bevisstløs. – Vi snakker altså om rikmannsklubber i fiskerinæringen. Men det har ikke vært ført en bevisst politikk for å bygge opp rikmannsklubber knyttet til fornybare ressurser. Tvert i mot er det ført en bevisstløs politikk fra myndighetenes side, refset Gunnar Album fra Naturvernforbundet, som også trakk fram det manglende folkelige engasjementet i en tid hvor fiskerinæringen nok en gang sliter. – Krisen på slutten av 80-tallet gjentar seg nå, men til forskjell fra da er det ingen fakkeltog og felles kamp. I stedet er det alles kamp mot alle, mente Album bestemt. Og til tross for en noe utflytende paneldebatt i forhold til temaet fiskerifagstudentene hadde lagt opp til. Årets fiskeridag ble et vellykket arrangement, som de samme studentene fortjener all honnør for. De ble da også ønsket velkommen inn i norsk fiskerinæring av alle deltakerne i panelet. (Avisa Nordland)

Publisert: 07.03.2003 , 08.13


Siste saker

X