lerøy henning beltestad

Historisk for Lerøy

Lerøy Seafood Group oppnådde ett av selskapets beste kvartalsresultat noensinne med 370 millioner kroner før verdijustert biomasse i Q3.

Høye laksepriser sikrer god inntjening og et av de beste kvartalsresultat noensinne, melder selskapet i en børsmelding.  * Driftsresultat før verdijustering av biomasse MNOK 370 (3. kvartal 2012: 74) * Driftsresultat per kg (før verdijustering av biomasse) NOK 10,1 (3. kvartal 2012: 2,0) * Høstet 36,6 tusen tonn sløyd vekt laks og ørret (3. kvartal 2012: 37,3) * Omsetning MNOK 2.690 (3. kvartal 2012: 2.223) * Bransjens spotpris for hel superior laks opp med 51 % sammenlignet med tredje kvartal 2012 * Resultat før skatt og verdijustering av biomasse MNOK 363 (3. kvartal 2012: 53) * Netto rentebærende gjeld MNOK 2.204 (30.9.2012: 2.241) * Egenkapitalgrad 52 % (30.9.2012: 50 %)

Lerøy Seafood Group oppnådde sin høyeste kvartalsomsetning i selskapets historie på tilsammen 2.690 millioner kroner i tredje kvartal 2013. Dette er en økning fra 2.223 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultat før verdijustering av biomasse i tredje kvartal 2013 ble 370 millioner kroner, mot 74 millioner kroner i tredje kvartal 2012, og er blant konsernets beste kvartalsresultat noensinne. Den viktigste driveren for økningen i omsetning og driftsresultat har vært høyere prisoppnåelse for selskapets hovedprodukter atlantisk laks og ørret. Sammenlignet med tredje kvartal 2012 er konsernets høstete volum av laks og ørret ned 2 %.

Konsernets prisoppnåelse på atlantisk laks og ørret i tredje kvartal 2013 er betydelig høyere enn i tredje kvartal 2012, men økningen er mindre enn økning i spotpriser i samme periode. I tredje kvartal 2013 hadde konsernet en kontraktsdekning på til sammen 33 %. Kontraktsandelen er innenfor det nivå konsernet anser som normalt. Som tidligere kommunisert er uttakskostnaden i tredje kvartal 2013 påvirket av høyere priser på fôr og lavere gjennomsnittlige snittvekter. Uttakskostnaden for laks og ørret i tredje kvartal 2013 er historisk høy, og er betydelig høyere enn hva den var i tredje kvartal 2012 og andre kvartal 2013. Høyere fôrkost og lavere snittvekter vil også påvirke uttakskostnaden i kommende kvartaler. Konsernet har imidlertid i dag en forventning om at produksjonskostnaden skal falle gjennom det neste året.

Inntekt fra tilknyttede selskaper før verdijustering av biomasse har økt fra 3,4 millioner kroner i tredje kvartal 2012 til 22,8 millioner kroner i tredje kvartal 2013. Det tilknyttede selskapet Norskott Havbruk (eier 100 % av Skottland-baserte Scottish Sea Farms Ltd) har som følge av god prisoppnåelse et vesentlig høyere resultat i dette kvartalet sammenlignet med samme periode i fjor. I andre kvartal 2013 kjøpte Lerøy Seafood Group 47,8 % av aksjene i havbruksselskapet Villa Organic AS. Investeringen er i regnskapet behandlet som et tilknyttet selskap. Selskapet bidro negativt med 3,7 millioner kroner, før verdijustering av biomasse (Lerøy’s andel) i kvartalet, som følge av begrenset høstet volum og høye kostnader.

Netto finansposter utgjorde -29 millioner kroner i tredje kvartal 2013, sammenlignet med -24 millioner kroner i samme periode i fjor. Konsernets resultat før skatt og verdijustering av biomasse ble i tredje kvartal 2013 på 363 millioner kroner mot 53 millioner kroner i tredje kvartal 2012. Beregnet skattekostnad i kvartalet er 6 millioner kroner sammenlignet med 1 million kroner i samme periode i fjor. Dette gir en inntjening per aksje før biomasse justering på 4,16 kroner i tredje kvartal 2013 mot 0,70 kroner i samme periode i fjor. Den annualiserte avkastningen på konsernets sysselsatte kapital (ROCE) før justering av biomasse var 18,9 % i tredje kvartal 2013 mot 3,9 % i tredje kvartal 2012.

Virksomhetsområdet Salg og Distribusjon rapporterer et driftsresultat på 52 millioner kroner og en driftsmargin på 2,1 % i tredje kvartal 2013, en økning fra et driftsresultat på 41 millioner kroner og en driftsmargin på 1,9 % i tredje kvartal i 2012. Virksomhetsområdet Produksjon har et driftsresultat før biomassejustering på 326 millioner kroner, som er opp fra 42 millioner kroner i samme periode i fjor.

Finansielle forhold per tredje kvartal 2013

Per tredje kvartal 2013 hadde Lerøy Seafood Group en omsetning på 7.535 millioner kroner, som er en økning fra 6.692 millioner kroner i samme periode i fjor. Denne økningen skyldes den betydelige prisoppgangen bransjen har opplevd på atlantisk laks og ørret i perioden. Per tredje kvartal er høstet volum for konsernet av atlantisk laks og ørret ned 8 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Inntekt fra tilknyttede selskaper per tredje kvartal var på totalt 84 millioner mot 18 millioner kroner i samme periode i 2012. Tilsvarende tall før verdijustering av biomasse er henholdsvis 62 millioner kroner og 20 millioner kroner. Konsernets netto finansposter utgjorde per tredje kvartal 2013 -83 millioner kroner mot -68 millioner kroner per tredje kvartal i 2012. Konsernets resultat før skatt og før verdijustering av biomasse ble på 1.181 millioner kroner per tredje kvartal mot tilsvarende 266 millioner kroner i samme periode i fjor. Beregnet skattekostnad per tredje kvartal 2013 er 312 millioner kroner mot 56 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette gir et resultat per aksje før verdijustering av biomasse på 14,30 kroner mot tilsvarende 3,56 kroner per aksje per tredje kvartal 2012. Den annualiserte avkastningen på konsernets sysselsatte kapital (ROCE) før justering av biomasse utgjør 20,6 % per tredje kvartal 2013 mot 5,8 % per tredje kvartal 2012.

Netto kontantstrøm fra drift per tredje kvartal 2013 ble 1.105 millioner kroner mot 268 millioner kroner i samme periode i fjor. Netto investeringer inkludert kjøp av aksjer utgjorde 594 millioner kroner per tredje kvartal 2013. Til sammenligning utgjorde netto investeringer 461 millioner kroner per tredje kvartal 2012.

Konsernet er solid med en regnskapsmessig egenkapital på 6.512 millioner kroner, som tilsvarer en egenkapitalandel på 52 %. Konsernets netto rentebærende gjeld ved utgangen av tredje kvartal er på 2.204 millioner kroner mot tilsvarende 2.241 millioner kroner per 30.9.2012. I løpet av denne tolvmånedersperioden er det generert en operasjonell kontantstrøm på 1.280 millioner kroner. I tillegg til investeringen i Villa Organic AS på 195 millioner kroner er det betalt ut utbytter på 394 millioner, investert i varige driftsmidler på 571 millioner og betalt skatt på 76 millioner. Styret er tilfreds med konsernets sterke kontantstrøm.

Virksomhetsområdet Salg og Distribusjon oppnådde et driftsresultat på 139 millioner kroner per tredje kvartal 2013 mot tilsvarende 126 millioner kroner i samme periode i 2012. Dette tilsvarer en driftsmargin på 1,9 % per tredje kvartal 2013 som er på linje med samme periode i fjor. Virksomhetsområdet Produksjon viser en økning i driftsresultatet før verdijustering av biomasse fra 212 millioner kroner per tredje kvartal 2012 til 1.086 millioner kroner per tredje kvartal 2013. Av dette utgjør 54 millioner kroner gevinst i forbindelse med salg av konsernets lisenser i Chile. Den resterende økningen i resultatet er i hovedsak drevet av prisoppgang på atlantisk laks og ørret.

Det har ikke vært vesentlige transaksjoner mellom nærstående parter utover ordinær drift per tredje kvartal 2013. Generelt er konsernets transaksjoner basert på armlengdes priser.

Markedsforhold og utsiktene fremover

Den sterke veksten i det globale tilbudet av atlantisk laks de siste årene, har som ventet avtatt i 2013. Dette, sammen med vedvarende sterk vekst i etterspørselen, har som forventet gitt en betydelig oppgang i prisen for atlantisk laks og ørret. Samtidig mener styret at prisene for konsernets hovedprodukter fortsatt vil være volatile. Den kraftige volatiliteten tydeliggjør behovet for rammevilkår som legger til rette for videre vekst i næringen i Norge samt tilrettelegging for en mer markedstilpasset salgsprofil gjennom året. Styret og ledelsen etterspør mer forutsigbare rammevilkår som gjør at næringsaktørene, kan ta ut næringens store vekstpotensial. Hensiktsmessige rammevilkår ville gjort industriutvikling i Norge enklere, gitt mer stabile priser og styrket markedsarbeidet. Slike rammevilkår er en forutsetning for langsiktig vekst i verdiskapningen i næringen.

I slutten av tredje kvartal ble det påvist AGD på noen av selskapets lokaliteter i Hordaland. Så langt i fjerde kvartal har konsernet behandlet laksen med hydrogen-peroksid med tilfredsstillende resultat. Redusert tilvekst i sjø, dels som følge av noe lavere sjøtemperaturer langs store deler av norskekysten i 2013, har resultert i lavere slaktevolum og gitt lavere biomasse-vekst i sjø enn ventet. Konsernet estimerer per i dag et høstet volum i 2013 på 147 tusen tonn sløyd vekt laks og ørret, som er lavere enn tidligere estimat på 150 tusen tonn.

I april 2013 kjøpte Lerøy Seafood Group ASA 47,8 % av aksjene i Villa Organic AS. Sammen med den andre hovedaksjonæren, SalMar ASA som eier 50,4 % av aksjene, kontrollerer man samlet 98,2 % av aksjene i Villa Organic AS. Lerøy Seafood Group ASA og SalMar ASA er blitt enige om en prosess der målet er at øvrige aksjonærer i Villa Organic AS kjøpes ut, og Villa Organic AS fisjoneres i to deler – en til hver av hovedeierne i løpet av 2014. Per i dag forventer styret et vesentlig bedre driftsresultat (før biomassejustering) i fjerde kvartal 2013, enn fjerde kvartal 2012, og på linje med tredje kvartal inneværende år.

Publisert: 13.11.2013 , 07.50


Siste saker

X