Høring: Endring av forskrift om bekjempelse av ILA i Finnmark

Det er påvist ILA på matfisklokaliteten Tinnlandet i Hammerfest kommune i Finnmark. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Finnmark AS.

Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Hammerfest kommune i Finnmark fylke. Dette vil innebære at det opprettes et nytt kontrollområde i gjeldende forskrift, bestående av en bekjempelsessone og en overvåkningssone rundt utbruddet.

Opprettelse av kontrollområdet vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Hovedinnholdet i forskriften:

Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen ILA hos fisk i forskriftens virkeområde, jf. § 2.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Det foreslås å etablere følgende kontrollområde:

Bekjempelsessonen avgrenses:

Fra Nordre Veggenes (23,310338; 70,543512) til Vinnaneset (23,325542; 70,568938), rettlinje til et punkt i havet Nord (23,206828; 70,603283), deretter sørvest til et punkt i havet Sør (23,083904; 70,558349) og til Kårhamneset (23,119224; 70,543995)

Overvåkningssonen avgrenses:

  • Fra sør mellom Vatnan (22,925733; 70,529695) og Kobbmålneset (23,014633; 70,502242)
  • Fra Nord mellom Slettnes (23,148893; 70,628803) og Russesteinen (23,35509; 70,618795)

Frist for innspill: Fredag 30. juni 2017.

Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om månedlig helsekontroll med tilhørende prøveuttak.

Publisert: 22.06.2017 , 13.48


Siste saker

X