Høring om opprettelse av kontrollområde for ILA i Nordland

Det er påvist ILA på matfisklokaliteten Geiterøya I i Vestvågøy kommune i Nordland fylke. Eier av lokaliteten er Isqueen AS. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig å opprette kontrollområde for å bekjempe sykdommen, kommer det frem i en pressemelding.

Kontrollområdet foreslås opprettet ved å endre gjeldende forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner, Nordland fylke, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Frist for innspill er tirsdag 18. april.

Endringen som foreslås vil innebære at det opprettes et nytt kontrollområde rundt lokalitet Geiterøya I. Kontrollområdet erstatter det nåværende kontrollområde etablert for lokalitetene Gamskjæran og Æsøya. Bekjempelsessonen er slaktet ut, og det er kun overvåkingssonen som fortsatt gjelder for kontrollområdet opprettet etter utbruddet ved Gamskjæran og Æsøya.

Kontrollområdet som opprettes rundt Geiterøya I inkluderer en bekjempelsessone og en overvåkningssone.

Samtidig i foreslås det endring til § 10 om tiltak overfor akvakulturanlegg med laksefisk i overvåkningssonen:

  • Anlegg med laksefisk i sjø skal ukentlig oversende Mattilsynet lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå.
  • Anlegg med laksefisk i sjø skal minst ha månedlig helsekontroll med prøveuttak egnet til å avdekke eventuell ILA-smitte. Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften.

Endring av § 10 vil også medføre endringer for kontrollområdet opprettet omkring lokalitet Olstind i Flakstad og Moskenes kommune. Kontrollområdet for utbruddet ved Olstind består nå kun av en overvåkningssone. Lokalitetene i overvåkningssonen oversender allerede lister til Mattilsynet som viser den daglige dødeligheten, og revideringsforslaget innebærer derfor ingen realitetsendring.

Opprettelse av kontrollområdet ved Geiterøya I vil få betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde, og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Formålet med forskrift om kontrollområde er å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen ILA hos fisk i forskriftens virkeområde, jf. forskriftens § 2.
  • Mattilsynet foreslår å opprette en bekjempelsessone og en overvåkingssone rundt lokalitet 11198 Geiterøya I.
  • Overvåkningssonen er identisk med overvåkningssonen etablert for lokalitetene 11193 Gamskjæran og 30977 Æsøya.
  • Bekjempelsessonen avgrenses i nord-vest fra Bonhammeren/Mortsund (13,63345; 68,08336) til vest, et punkt på øya Leirværet (13,61755; 68,07653), videre sørøst til et punkt i havet (13,6829; 68,05846), videre øst til et punkt i havet (13,85251; 68,08611) og til Stamsund (13,86173; 68,12328) i øst.
  • Revisjon av § 10 om tiltak overfor akvakulturanlegg med laksefisk i overvåkningssonen berører også kontrollområdet opprettet rundt lokalitet 34337 Olstind i Flakstad og Moskenes kommune.
  • Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Publisert: 10.04.2017 , 10.31


Siste saker

X