PD-syk laks i merd. Foto: Linn Therese S Hosteland.

Høring på forskrift om kontrollområde for bekjempelse av PD i Nord-Trøndelag og Nordland

Mattilsynet har sendt på høring forskrift om kontrollområde for bekjempelse av PD i Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nord-Trøndelag og Nordland.

I området som Mattilsynet nå foreslår at det opprettes et kontrollområde har det siden desember 2016 vært påvist  PD (SAV-2), på fisk på flere lokaliteter og på fisk som er flyttet fra lokaliteter i området.

– Lokaliteter der PD er påvist, har én etter en blitt slaktet ut og tømt.

Men dette har ikke hindret nye tilfeller av PD.

– Utslaktingsvedtak har blitt fattet for lokaliteter med fisk under slaktemoden størrelse. Dette har medført betydelige tap og kostnader for virksomhetene som er berørt. Det er i mai/juni påvist ett nytt tilfelle av PD-SAV-2 i Nærøy og det er mistanke om et tilfelle i Bindalsfjorden.

På grunn av det samlede antallet av tilfeller, sammenheng mellom tilfellene og antallet potensielle kontaktlokaliteter, mener Mattilsynet at det kan være uforholdsmessig å benytte «stamping out» som et førstetiltak ved enhver ny påvisning i området. Det er likevel et langsiktig mål å unngå at PD blir en endemisk sykdom i Nord-Trøndelag og at smitten spres nordover. På denne bakgrunnen foreslår Mattilsynet en revidert bekjempelsesstrategi i en periode for området som omfattes av forslaget til kontrollområdeforskrift.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet:

  • Forskriften oppretter et kontrollområde for pankreassykdom (PD) i nordlige deler av Nord-Trøndelag, og i Bindalsfjorden, Tosen og Ursfjorden i sørlige deler av Nordland.
  • Formålet med forskriften er å forebygge, bekjempe og utrydde pankreassykdom hos fisk i forskriftens virkeområde, se forskriftens § 2.
  • Kontrollområdet består av to bekjempelsessoner og en overvåkningssone utenfor bekjempelsessonene.
  • Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smitte ut fra området.

Frist for innspill: Onsdag 5. juli 2017.

 

Publisert: 29.06.2017 , 18.36


Siste saker

X