Frank Bakke-Jensen. Foto: Kari Johanna Tveit.

Høyre dypt skuffet over Sjømatmeldingen

- Det beste vi kan si om Sjømatmeldingen er at den reverserer noe rødgrønn galskap. Regjeringen er i realiteten påført et nytt pinlig nederlag mot Kjell Inge Røkke, sier stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen.

Elisabeth Nodland

– Vi er veldig glad for at meldingen er her, det er en meget god måte å jobbe frem godt forankrede rammebetingelser for næringa, sier Frank Bakke Jensen til Norsk Fiskeopprett/Kyst.no, rett etter at meldingen ble offentliggjort.  Foreløpig er han ikke veldig imponert.  

Høyre har før meldingen ble publisert allerede varslet at de vil komme med en motmelding.

– Regjeringa foreslår at en andel av vederlaget for nye oppdrettskonsesjoner skal gå til kommunene, men de ønsker ingen arealavgift. Hvordan mener Høyre at kommunene skal få mer igjen fra oppdrettsnæringen?

– Vi er for at konsesjonsavgiften i sin helhet går til kommunene. Høyre er også skeptisk til arealavgift og mener at en del av selskapsskatten bør gå til kommunene, sier han.

– Regjeringa vil se nærmere på hvordan reguleringen av hvor mye fisk det kan være i merdene til en hver tid (MTB- systemet) kan videreutvikles for å bidra til en mer markedsrettet produksjon. Det er en forutsetning at eventuelle justeringer i MTB-systemet ikke skal medføre kapasitetsøkning. Hvordan ser Høyre på dagens MTB system?

– Høyre mener vi må over til å styre volum og vekst mer etter bærekraftskriterier. Markedsarbeidet gjør at man trenger fisk når markedet etterspør, ikke når reguleringsinstituttet mener det kan være tilgjengelig.

– De offentlige forskningsmidlene har den siste tiden gått ned for havbruksforskning, mens næringen selv stadig betaler en større andel. Hvordan ser Høyre på dette, og er det riktig å øke avgiften til FHF?

– FHF virker bra, så der må nesten næringa svare på hvordan de mottar økningen. Høyre mener vi må øke forskningsinnsatsen og bruker gjerne skatteincentiver for å få mer brukerstyrt forskning. Vi vil behandle denne delen grundig i vår egen sjømatmelding.

Pinlig nederlag mot Kjell Inge Røkke

Når det gjelder fiskeriene mener stortingsrepresentanten at det er en skandale at det har tatt regjeringen åtte år å rette opp feilen fra strukturfrysen, og nå nærme seg en likebehandling av fartøy både mellom 11 og 15 meter og over 15 meter som har strukturert etter 2005.

– Det er heller ikke til å forstå at det har tatt regjeringen åtte år å lande på en meglingsordning for prisfastsettelse tilsvarende den Høyres fiskeriminister Svein Ludvigsen foreslo, sier Bakke Jensen.

– Regjeringens førjulsforsøk på å stramme inn leveringsplikten er ikke fulgt opp i sjømatmeldingen. Isteden skal det nå nedsettes et offentlig utvalg. Dette er regjeringens største mageplask i fiskeripolitikken, og viser med all tydelighet at forsøket på å pålegge strammere leveringsforpliktelser mest er et spill for galleriet og ment som valgflesk i Nord-Norge. Når det nå trekkes i nødbremsen, er regjeringen i realiteten påført et nytt pinlig nederlag mot Kjell Inge Røkke, sier Bakke Jensen.

Publisert: 26.03.2013 , 07.00


Siste saker

X