Ansatte i Egil Kristoffersen & Sønner på merdkanten. Foto: Egil Kristoffersen & Sønner.

ILA halverte omsetningen – gode priser økte likevel overskuddet

Nordlandsoppdretteren Egil Kristoffersen og Sønner AS halverte omtrent omsetningen sin fra 2015 til 2016. ILA-utbrudd i 2015 får skylden. På tross av dette oppnådde de likevel et høyere driftsresultat i fjor.

Egil Kristoffersen og Sønner AS driver oppdrett av laks og slakterivirksomhet i Bø kommune, og smoltproduksjon i Meløy kommune gjennom det heleide datterselskapet Nordland Akva AS. De har seks matfiskkonsesjoner.

Nøkkeltall for Egil Kristoffersen & Sønner i 2016 og 2015.

Omsetningen for morselskapet ble redusert med 45% fra 2015 til 2016.

– Dette skyldes ILA-utbruddet i 2015, og dermed mangel på fisk å selge i 2016, skriver stryet i årsberetningen.

De understreker imidlertid at de oppnådde gode resultater med hensyn til biologi, spesielt med fokus på lakselus, fiskehelse og fiskevelferd.

– I 2016 har vi forbedret fiskehelse og velferd og hatt et stort fokus på heving av teknisk standard og kunnskap i organisasjonen blant annet for å unngå havari. I løpet av året har vi hatt 3 uker med nivåer over 0,5 kjønnsmodne lus, på 2 ulike lokaliteter. Avlusning med H202 har gått greit uten tap av betydning.

Driftsmarginen i morselskapet endte på 36,9 % mot 16,4% i 2015.

– Den økte marginen skyldes høye salgspriser i 2016, påpeker de.

Slakteriet var i drift kun 2,5 måneder i løpet av året.

– Produksjonen løp fint i denne perioden, forteller styret.

Egil Kristoffersen & Sønner AS er aksjonær i Norway Royal Salmon ASA, som solgte mer enn 90 % av matfisken i 2016.

Lavere smoltproduksjon

Eva Maria Kristoffersen er daglig leder i Egil Kristoffersen & Sønner. Foto: Therese Soltveit

Settefiskanlegget Nordland Akva AS, fikk i gang sin produksjon utover våren, og har levert 1,6 millioner fisk i 2016.

– Vi hadde ett uhell og mistet 510 000 stk på grunn av teknisk svikt. Det er full produksjon i anlegget fra og med høsten 2016. Den biologiske produksjonen har gått meget bra både på Åmøya og i Bø, og det har vært lav dødelighet begge steder, skriver de.

Investeringer

I 2016 ble det oppført ny trafo for å sikre strømtilførselen til slakteri og kraner på kai.

Det ble investert 7,5 mill i nytt utstyr i oppdrettsavdelingen og brukt ca 4,3 mill på miljøforbedrende tiltak som luseskjørt og elektrisk truck. Totalt 20,6 mill kroner i Jennskaret.

På Nordland Akva er det investert 10,8 mill i varige driftsmidler i 2016.

Vurderer steril smolt

Selskapet skriver videre de har en pågående prosess for å få tilgang til nytt produksjonsareal.

Nordland Akva produserer i dag steril, triploid smolt til NRS, men foreløpig har de ikke tatt slik fisk i bruk selv.

– Produksjon av steril smolt vurderes løpende i forhold til myndighetenes håndtering av saken.

Det har ikke vært gjennomført noen forskningsprosjekter i Bø i 2016. I Meløy har de et prosjekt på drift av biofiltre i RAS anlegg, og et på hygiene og renhold.

Mange ansatte

Selskapet opplyser at styret består av 2 kvinner og 4 menn. I administrasjonen er det 2 kvinner og 3 menn. I smoltanlegget er det 3 kvinner både i ledende og operativ stilling og 9 menn. I Bø har de 10 menn i oppdrettsavdelingen og 21 ansatte i slakteriet, 10 kvinner og 11 menn. Det har til sammen vært utført 27 årsverk i Bø i 2016, og 13 årsverk i Meløy. Oppdrettsavdelingen har hatt 10,5 årsverk, 5 i administrasjon, 8 i vedlikehold og 3,7 i slakteri.

– Fordelingen viser at vi har holdt mange ansatte i arbeid gjennom å fokusere på ekstra vedlikehold i 2016. Styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten, og likelønnsprinsippet er gjeldende i alle avdelinger. Det skal ikke forekomme diskriminering i forhold til kjønn, etnisitet eller seksuell legning, skrive de.

Samfunnsansvar

Selskapet skrivet også de er opptatt av støtte lokalsamfunnet og støtter lokale lag og foreninger i aktiviteter som gjennomføres i Bø og Meløy.

– Vårt fokus er rettet spesielt mot barne- og ungdomsaktiviteter samt handicapidrett. Vi har et fokus om å skape lokale arbeidsplasser, og rekruttere mennesker som kan være med å bidra i samfunnet rundt bedriften.

De forteller også at innkjøp skjer fra lokale leverandører og arbeidsmarkedsbedrifter der det er mulig.

– Skoler og barnehager gjennomfører årlig besøk i bedriften, og ledelsen prioriterer deltakelse som innledere i ulike offentlige fora. Vi har tre lærlinger, og en jente i utplassering fra TIP, skriver de.

Publisert: 26.06.2017 , 09.52


Siste saker

X