Foto er tatt av Even Thoen fra VI under prøvefisket.

Kartlegger om villfisk kan være smittekilder til oppdrettsfisk

Flere settefiskprodusenter tar del i et forskningsprosjekt for å undersøke om fisk i vassdraget de henter vann fra, kan være potensielle smittekilder for oppdrettsfisken.

Sisomar er et av fem settefiskanlegg som sammen med Marine Harvest, Salmar, Trøndersmolt deltar i forskningsprosjektet «Laksepox, smittesporing i fisk og miljøprøver, sanering av anlegg og mulig vertikal overføring» i regi av Veterinærinstituttet. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og med på laget er også Pharmaq Analytic AS og Åkerblå AS.

I forrige uke startet Sisomar prøvefiske i Straumvatnet, som er en innsjø i Sørfold kommune i Nordland for å undersøke smittekilder.

Daglig leder Jon Meisfjord. Foto: Sisomar.

Daglig leder Jon Meisfjord i Sisomar sier at selskapet deltar på lik linje med de andre settefiskanleggene aktivt med uttak av prøver fra fisk i vannkilden, prøver fra fisk i anlegget, biofilm, vannanalyser med mer.

Prosjektet skal undersøke om anadrom eller stasjonær fisk i vassdraget kan være potensielle smittekilder. Resultatet av prøvefisket vil bli sendt til fylkesmannen i Nordland som ønsker å bruke resultatet som et grunnlag for å få oversikt over bestanden av fisk i vassdraget.

Meisfjord sier til kyst.no at de er med på dette forsøket, da de har hatt tilfeller av utbrudd relatert til POX-virus i anlegget gjennom flere år, hvor det første tilfellet ble observert i 2006.

– Utbruddene har i de fleste tilfellene vært relativt beskjedne med lav utgang for vår del men i november/desember 2016 fikk vi et relativt kraftig utbrudd. Det viser seg at utbrudd som følger av POX-viruset blir observert hyppigere langs kysten. Forklaringen kan være at metodikken for å avdekke viruset er kommet på plass, forklarer Meisfjord.

Skjermdump av Facebook-posten til Sisomar.

Har lenge lett etter årsaken

Han ser ikke bort fra at dødelighet på grunn av gjellelidelser (eks gjellebetennelse o.l.), kan skyldes en infeksjon med POX-virus som enten primær eller sekundær årsak.

– Sisomar og flere andre settefiskanlegg har lenge lett etter årsaker til utbruddene, men har ikke klart å finne dette til tross for stor innsats fra flere fagmiljø. I tilfellet med POX vet vi ikke noe om årsakene til at det oppstår, vi håper at deltakelse i dette prosjektet kan gi oss noen svar slik at vi får på plass kunnskap om hvorfor det oppstår og hvilke tiltak som kan settes i verk for å unngå eventuelt utbrudd i anlegget, opplyser Sisomar-sjefen.

– Mange årsaker til gjelleproblemer

Brit Tørud fra Veterinærinstituttet sier det kan være mange forskjellige årsaker til gjelleproblemer hos oppdrettsfisk. Hun opplyser at i 2015 ble det ved Veterinærinstituttet karakterisert et koppevirus (Salmon gill poxvirus) som alene eller sammen med andre smittestoffer settes i sammenheng med gjellesykdom.

De typiske forandringene som en ser i gjellene ved en laksepoxinfeksjon ble påvist ved Veterinærinstituttet allerede i 1995.

Brit Tørud, fiskehelseansvarlig, fiskehelse og biosikkerhet i Veterinærinstituttet. Foto: Vetinst.

– Sykdommen har ofte et dramatisk forløp med høy dødelighet i settefiskfasen. Laks i sjø kan også rammes av «laksepox». På grunn av de store tapene som enkelte anlegg har ved denne infeksjonen, gir Fiskeri og havbruksnæringens forskingsfond midler til å gjennomføre undersøkelser for å finne kilden til dette viruset, hvordan viruset kommer inn i settefiskanlegget, hvordan det sprer seg innad i anlegget og om vi kan påvise viruset i miljøprøver og fisk før det blir utbrudd.

– Skal vare ut 2018

I prosjektet arbeider de også med å finne metoder for å spore viruset for å se om det er mulig å skille virus fra ulike steder med genetiske metoder.

– Undersøkelser med tanke på vertikal overføring pågår også. Dette er kunnskap som trengs for å kunne bekjempe sykdommen. Det er påvist laksepoxvirus i vill laks. Derfor er det viktig å få undersøkt den ville fisken i inntaksvannet til settefiskanlegget for å se om eventuell smitte derfra kan settes i forbindelse med sykdommen, påpeker hun.

Prosjektet startet høsten 2016 og skal vare ut 2018.

Publisert: 28.08.2017 , 10.00


Siste saker

X