laks

Kartlegger SAV2-utbredelse

Igjennom et nytt forskningsprosjekt blir spredningen av SAV2 og SAV3 kartlagt. Prosjektet skal gi grunnlag for beslutninger om håndtering av marin SAV2 for å minimere tap.

I 2011 ble en marin variant av SAV2 påvist for første gang i Norge, og siden har den spredt seg raskt inn i områder som tidligere har vært regnet som fri for PD. Nå gir et nytt FHF-finansiert prosjekt raskt mer informasjon om utbredelsen av SAV2 i Norge.

Prosjektet «Hva betyr ny PD-virusvariant for norsk fiskeoppdrett? Karakterisering av virus, sykdomsutvikling og utbredelse» er finansiert av FHF og hadde oppstart i september i år. En viktig oppgave i prosjektet er å kartlegge spredningen av de to virusvariantene i felt, så vel som spredningsmønster innad i utvalgte oppdrettsanlegg med PD-sykdom. Samlet vil prosjektet gi viktig informasjon som basis for beslutninger om hvordan marin SAV2 skal håndteres for å minimere tap, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

I siste nummer av Patogens nyhetsmagasin, Pathos, presenteres allerede nå resultater fra prosjektet hvor det er foretatt spesifikke SAV2-analyser av materiale fra 65 PDV-positive lokaliteter i området sør for Hustadvika fra januar og frem til begynnelsen av august i 2012. SAV2 ble kun påvist i området hvor SAV2 allerede er kjent å forekomme, nemlig Romsdalsfjorden, i tillegg til Nordmøre samt enkeltlokaliteter lenger nord med kjent SAV2-smitte.

Forskningsprosjektet skal pågå i ett år, og vil fortsette å utrede omfanget av smitte og betydning av marin SAV2 for norsk fiskeoppdrett. Bedre kunnskap om smitteveier, utbredelse og patogenese er avgjørende når næringen skal sette inn konkrete tiltak for å forhindre spredning av denne nye PD virusvarianten, og kan medvirke til å begrense tapene for næringen.

Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet, og er et samarbeid med Patogen Analyse AS, MSD Norge og Marine Harvest Norway.

Prosjektet består av 4 delprosjekter:

Delprosjekt 1: Viruskarakterisering Delprosjekt 2: Smitteforsøk Delprosjekt 3: Geografisk spredning/smittepotensial/virusreservoar Delprosjekt 4: Dødelighet, risikofaktorer og tilvekst

Publisert: 08.10.2012 , 07.03


Siste saker

X