Filetering av laks, bearbeidning, folk

Kartlegging av sjømatnæringens integrering av utenlandsk arbeidskraft

Hver 5. ansatt i sjømatnæringen har innvandrerbakgrunn. Sett Sjøbein har på bakgrunn av dette samlet representanter fra ulike deler av næringen i en arbeidsgruppe for å diskutere felles utfordringer og behov.

Sett Sjøbein er et rekrutterings- og kompetanseprosjekt, finansiert av årlige tilskudd fra Fiskeri- og Kystdepartementet (FKD) og Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). De skriver i en pressemelding at en erkjennelse av at næringen er avhengig av ansatte med innvandrerbakgrunn både nå og i framtiden, har gitt økt fokus på utfordringer i forhold til kommunikasjon og integrering.

– Sett Sjøbein har på bakgrunn av dette samlet representanter fra ulike deler av næringen i en arbeidsgruppe for å diskutere felles utfordringer og behov. Første steg er en kartlegging av språk – og arbeidsrelaterte kurs, utført av Fafo, og en enighet om behov for større koordinering og samarbeid med det offentlige.

Som en del av Sett Sjøbeins arbeid med kompetanseutvikling og for å få en oversikt over tilgjengelige kurs relevante for sjømatnæringen, fikk Fafo i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av tilgjengelige språkkurs, samt kurs i HMS, arbeidslivskunnskap, kvalitet, redskaps – og utstyrslære. I tillegg til mulige finansieringskilder.

-Rapporten er ikke en komplett kurskatalog. Men den gir en god overordnet oversikt, og har som mål å fungere både som hjelpemiddel og inspirasjon for bedrifter og andre som ønsker å legge til rette for kompetansehevende tiltak for utenlandske arbeidere, sier Lovise Kvalsund Otterlei i Sett Sjøbein i pressemeldingen.

Sett Sjøbeins arbeidsgruppe er imidlertid enige om at det er behov for større koordinering og langsiktig tenkning for å sikre økt fokus på kompetanseutvikling for denne gruppen arbeidere.

– Rapporten tegner et bilde av at det, per i dag, ikke eksisterer et helhetlig opplærings – og kurstilbud spesifikt rettet mot innvandrere i sjømatnæringen. Særlig det faktum at denne gruppen ikke har rett på norskkurs oppleves som en utfordring i forhold til integrering, skriver Sett Sjøbein.

– Et lite antall sjømatbedrifter kjører kurs for sine utenlandske ansatte, men det oppleves som en stor byrde å løfte alene og behov for samarbeid med og eventuell finansiering fra det offentlige understrekes. Det er videre relativt store forskjeller på situasjonen i de ulike sektorene, men et økt felles fokus på kvalifisering av utenlandske arbeidere er viktig for å sikre nødvendig kompetanse og sikkerhet i alle ledd av næringen.

Rapporten ligger tilgjengelig på Sett Sjøbeins nettside.

Publisert: 08.01.2013 , 08.59


Siste saker

X