Aurora Salmon, jente, kvinne, dame, anlegg, ansatt, folk, redningsvest

Langt høyere kvinneandel på settefiskanlegg

Andelen kvinner som jobber på settefiskanlegg er langt høyere enn hva den er på matfiskanlegg. - Turnus og forventinger om hardt fysisk arbeid på sjøanleggene kan være en grunn, tror FHLs Marit Bærøe.

Pål Mugaas Jensen

Tall fra Fiskeridirektoratet viser at det for første gang siden 2004 var en nedgang i antall sysselsatte i produksjonen av settefisk av laks, regnbueørret og ørret.

Les: Foreløpig statistikk for akvakultur

I alt var det sysselsatt 1 445 personer i 2012. Antall sysselsatt i 2011 var 1 529 personer.

Antall utførte arbeidstimer økte imidlertid fra 1 791 002 timer i 2011 til 1 813 153 timer i 2012. Det betyr at en person i gjennomsnitt jobbet flere arbeidstimer i 2012 enn i 2011.

Av de 1445 som jobbet på settefiskanlegg i fjor var 31 prosent kvinner. Dette er langt over hva man finner om man ser på tilsvarende tall for matfiskanlegg.

Av de 3 921 personene (opp 142) som var ansatt på et matfiskanlegg i 2012 var bare ti prosent kvinner.

Jobbes for å få kvinner inn

– Tallet for settefiskanlegg er jo OK, mens for matfiskanlegg er det lavt, konkluderer prosjektleder i Sett sjøbein, Astrid Haugslet.

Hun forteller at det jobbes bevisst for å få flere kvinner inn i oppdrettsnæringen.

– Vi har egen brosjyrer myntet på kvinner som trekker frem kvinnelige rollemodeller der vi prøver å vise at det er mange relevante arbeidsplasser for dem i næringen, sier hun.

Hun forteller at de fra 2009 til 2012 hadde en stipendordning der kvinner som fullførte VG” kunne søke om å få 5000 kroner, men at denne ordningen er lagt å is settersom Sett sjøbein kun er åremålsfinansiert. Man tør ikke love en premie flere år frem i tid, når prosjektet da teoretisk kan være borte.

Ulike interesser styrer

Rekrutteringsansvarlig i FHL, Marit Bærø tror noe av årsaken til forskjellen er å finne i ulik arbeidsordninger og ulik arbeidsoppgaver på sjø og land.

– Veldig mange som jobber på matfiskanlegg er i turnusordninger som ikke nødvendigvis er helt ideelle for jenter som er i en familiesituasjon med barn. Og så tror jeg at det ofte er slik at kvinner heller velger det detaljorienterte enn det fysiske, noe som gjør at de i større grad velger seg settefiskanlegg.

Bærø tror mange har en oppfatning at av at det er store fysiske forventninger til det å jobbe på et sjøanlegg.

– Visst er det fysisk også, selv om mye av jobben er foran en dataskjerm. Men de jentene som er på sjøanlegg vet jeg storkoser seg og gjør en kjempejobb, så det er fullt mulig for begge kjønn å jobbe der, sier hun.

Høyere kvinneandel med høyere utdanning

Både Haugslet og Bærø trekker frem at kvinneandelen er høy når det kommer til dem med høyere utdanning.

– På havbruksbiologi og marinbiologi er det overvekt av kvinner. Derimot er et det stykke igjen på mer tekniske fag, sier Haugslet

– Også innefor kvalitetsarbeid og fiskehelse ser vi en overvekt. Derfor er det for bransjen totalt sett, når man også inkluderer dem som ikke jobber fast på et anlegg, ikke så store forskjeller, sier Bærø.

Men hun legger ikke skjul på at hun kunne ønske seg enda flere jenter ut på matfiskanleggene.

– Vi må nok bli enda flinkere til å bruke de jentene som jobber der for å vise at dette også er et bra sted for dem å jobbe, sier hun.

Tabell over kvinneandel på matfiskanlegg og settefiskanlegg. Datakilde. Fiskeridriektoratet. 

  Matfisk Settefisk
Finnmark  10 % 26 %
Troms 8 % 20 %
Nordland 10 % 27 %
Nord-Trøndelag 10 % 26 %
Sør-Trøndelag 9 % 42 %
Møre og Romsdal 8 % 31 %
Sogn og Fjordane 14 % 33 %
Hordaland 11 % 34 %
Rogaland 10 % 29 %
Øvrige fylker 4 % 8 %
Gj.snitt. 10 % 31 %

Publisert: 10.06.2013 , 07.00


Siste saker

X