Villaks. Foto: Therese Soltveit.

Lav, men usikker, risiko for smitte til villfisk

- Der en har data og det er gjort en ekspertvurdering av risiko, vurderer vi risikoen for populasjonsreduserende effekter på villfiskbestander på grunn av sykdomssmitte fra oppdrettsfisk som lav, skriver Havforskningsinstituttet i sin risikorapport. Men de understreker at det er en del usikkerheter knyttet til denne konklusjonen.

Havforskningsinstituttets kartlegging har gitt få funn av sykdomsfremkallende agens i vill laksefisk i sjøfasen, skriver de i riskikorapporten.

– Det foreligger fremdeles kun begrensede data fra presmolt i elver, men disse indikerer så langt heller ikke en omfattende smitte i ferskvann.

Der det er vurdert risiko for bestandsreduserende effekter som følge av spredning av patogener fra oppdrett til vill laks og sjøørret er denne med ett unntak vurdert som lav.

– Usikkerheten i vurderingene er derimot oftest moderat eller høy som følge av kunnskapshull.

Kunnskapsgrunnlaget må bedres

Datagrunnlaget på stor villaks og utvandrende smolt er godt i noen regioner, og økende.

– Der en har data og det er gjort en ekspertvurdering av risiko, vurderer vi risikoen for populasjonsreduserende effekter på villfiskbestander på grunn av sykdomssmitte fra oppdrettsfisk som lav.

Vurderingene er imidlertid ofte usikre på grunn av manglende kunnskap og data.

– En hovedkonklusjon er at kunnskapsgrunnlaget i forhold til utslipp av agens, virusoverlevelse i miljø, infeksjonsdoser og konsekvenser av infeksjoner for hvert enkelt agens må bedres.

Det er i tillegg et betydelig behov for kunnskap om multifaktorielle påvirkninger. Slik kunnskap vil kunne påvirke de vurderingene som er gjort, og øke sikkerheten i disse.

Under har vi listet hovedkonklusjonen for de viktigste sykdommene i norsk fiskeoppdrett

PD/SAV

Det foreligger ikke data som viser at SAV smitter fra oppdrettet til vill laksefisk i sjø. PD er aldri blitt påvist i villfisk. SAV-infisert rømt laks kan trolig spre smitte i elver, men smitte til vill laksefisk i elv med høy andel rømt laks er hittil ikke vist. På bakgrunn av tilgjengelig informasjon vurderes risikoen for bestandsreduserende effekter av SAV-infeksjoner hos sjøørret og laks i sjø som lav, med moderat usikkerhet.

IPN

På bakgrunn av tilgjengelig informasjon vurderes risikoen for bestandsreduserende effekter av IPNV-infeksjoner hos laks, sjø- ørret og marin fisk som lav, med moderat usikkerhet. Da IPN er et avtagende problem i oppdrettsnæringen, vurderes risikoen forbundet med IPNV som synkende. Smitteoverføring i elvene kan ikke vurderes

ILA

Risikoen for bestandsreduserende effekter på laks og sjøørret som følge av ILA i oppdrett vurderes som lav basert på tilgjengelig informasjon og dagens situasjon. Usikkerheten i anslaget anses som moderat

PRV (HSMB)

På bakgrunn av tilgjengelig informasjon vurderes risikoen for bestandsreduserende effekter av PRV-infeksjoner hos sjøørret og villlaks som lav. Usikkerheten i vurderingen anses som moderat. Risikoen knyttet til effekter som følge av smittespredning i elv vurderes som lav, men med høy usikkerhet.

PMVC (CMS)

På bakgrunn av tilgjengelig informasjon vurderes risikoen for bestandsreduserende effekter av PMCV-infeksjoner i villaks som følge av smitte fra oppdrett som lav. Den generelle kunnskapen om viruset er lav og usikkerheten i vurderingen er derfor høy

Tenacibaculum

Risikoen for bestandsreduserende effekter av Tenacibaculum spp. fra oppdrett vurderes som lav. Usikkerheten i vurderingen anses også å være lav.

Moritella

Risikoen for bestandsreduserende effekter på villfisk som følge av M. viscosa-infeksjoner i oppdrett vurderes som lav. Usikkerheten i vurderingen anses også som lav.

Flavobacterium

Det vurderes at risikoen for at virulente F. psychrophilum fra regnbueørret har bestandsreduserende effekter på ville laksefisk i Norge er lav.

Yersinia

Risikoen for at Y. ruckeri i oppdrett skal forårsake bestandsreduserende effekter på vill laksefisk vurderes som lav. Usikkerheten i vurderingen anses for å være lav.

Epitheliocystis

Epitheliocystis er svært utbredt i oppdrettslaks langs hele kysten. Et av de agens som er knyttet til sykdommen er vist å være smittsom, og å gi endringer (patologi) i gjellene. Dette betyr at det er et stort potensial for påvirkning fra oppdrett på villfisk. Det vurderes at risikoen for at bakterier som gir epitheliocyster fører til negative effekter på utvandrende laksesmolt er lav, med moderat usikkerhet. Tilbakevandrende laks og sjøørret vurderes til å ha moderat risiko, med høy usikkerhet.

AGD

På bakgrunn av tilgjengelig informasjon vurderes risikoen for bestandsreduserende effekter av P. perurans-infeksjoner på villaks og sjøørret som lav. Usikkerheten i vurderingen anses som lav.

Publisert: 10.05.2017 , 10.00


Siste saker

X